Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

Væsentlige miljøproblemer

Drift af virksomheder og husdyrbrug kan medføre miljøproblemer, og kommunen fører derfor tilsyn med en række forhold.

Virksomheder:

  • Udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til luften.
  • Udledning af miljøskadelige stoffer til kloak, søer og vandløb.
  • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
  • Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, støv og lugt.

Husdyrbrug:

  • Forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler ved uheld.
  • Belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygningerne og fra husdyrgødning på lager.
  • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
  • Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.