Tilbage

Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

Planen for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug er udarbejdet på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2013.

Herning Kommunes miljøtilsynsplan.

Planen for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug er udarbejdet på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2013.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:

 • geografisk område
 • liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug
 • generel vurdering af væsentlige miljøproblemer
 • beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn
 • beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Kommunens første tilsynsplan blev vedtaget i 2013 og dækkede perioden 2013-2017.

Planen for 2018-2021 er forelagt udvalget for Teknik og Miljø den 4. december 2017. Udkastet har herefter været i fire ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Offentliggørelse af både udkast og endelig plan sker på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk). Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.


Tilsynsplanen dækker Herning Kommune, som er landets 3. største kommune med et areal på 1.321 km2.

Kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn med ca. 530 virksomheder og ca. 651 husdyrbrug.

Tilsynsplanen gælder ikke for de pt. 7 virksomheder i Herning Kommune, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.


Drift af virksomheder og husdyrbrug kan medføre miljøproblemer, og kommunen fører derfor tilsyn med en række forhold.

Virksomheder:

 • Udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til luften.
 • Udledning af miljøskadelige stoffer til kloak, søer og vandløb.
 • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
 • Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, støv og lugt.

Husdyrbrug:

 • Forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler ved uheld.
 • Belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygningerne og fra husdyrgødning på lager.
 • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
 • Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.

Oversigt over IED-virksomheder og -husdyrbrug, findes i bilag. Listerne opdateres løbende.

IED virksomheder og -husdyrbrug er hhv. virksomheder, der er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, og husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.


Tilsynets indhold

Tilsynets indhold Ved et miljøtilsyn kontrolleres, at

 • vilkår, som er fastsat i godkendelser og tilladelser, overholdes 
 • påbud og forbud efterkommes 
 • krav, som er fastsat i bekendtgørelser, regulativer og forskrifter, overholdes.

Ved miljøtilsynet ligger der desuden en opgave i, at

 • sikre, at forurening fra virksomheder, der ikke er reguleret af godkendelser, tilladelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor 
 • vurdere om gældende godkendelser, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i forhold til gældende lovgivning
 • vurdere om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår/påbud 
 • sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven 
 • vejlede om miljølovgivningen og forebyggelse af miljøgener, herunder minimering af affald og ressourceforbrug samt renere teknologi.

I Herning Kommune gælder følgende regulativer og forskrifter for virksomheder og husdyrbrug: 

 • Regulativ for erhvervsaffald 
 • Forskriften "Regler for opbevaring af olie og kemikalier"
Et tilsyn består af
Forberedelse Ved forberedelsen indsamles oplysninger fra tidligere miljøtilsyn, godkendelser, tilladelser, gældende forskrifter og regulativer. Derudover kan der indsamles oplysninger fra f.eks. Affaldsdataregistret om bortskaffet affald og BBR om olietanke. Det er vigtigt at opnå et godt kendskab til virksomhedens produktion. Der udarbejdes en tjekliste for miljøtilsynet.
Fysisk miljøtilsyn

Miljøtilsynet udføres enten:

 • varslet på et tidspunkt, der er kendt af virksomheden eller
 • uvarslet på et tidspunkt, der ikke er kendt af virksomheden.

For miljøgodkendte virksomheder tager miljøtilsynet udgangspunkt i miljøgodkendelsens vilkår. Det vurderes om alle fornødne tilladelser og godkendelser er indhentet og om virksomheden efterlever de miljøkrav, som i øvrigt er fastsat, f.eks. regulativer.

For ikke miljøgodkendte virksomheder vurderes om eventuelle generelle regler, som er fastsat i bekendtgørelser eller regulativer og forskrifter efterkommes samt om virksomheden giver anledning til væsentlig forurening, der skal gribes ind over for.

Tilsynet suppleres løbende med f.eks.: 

 • kontrol af målerapporter (f.eks. støj-, luft og spildevandsmålinger) 
 • kontrol af virksomhedens/husdyrbrugets indberetninger af f.eks. egenkontrol 
 • kontrol af husdyrbrugets produktionsareal. 
 • kontrol af registreringer, f.eks. olietanke.
Afrapportering

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport med information om: 

 • dato for hvornår miljøtilsynet har fundet sted 
 • hvem der har deltaget i tilsynet 
 • hvad der er kontrolleret/besigtiget 
 • kommunens iagttagelser i forbindelse med miljøtilsynet 
 • identifikation af forbedringsmuligheder og overtrædelser 
 • tidsfrist for efterkommelse af håndhævelser 
 • oplysning om eventuel opfølgning.

Oplysninger fra tilsyn bliver offentliggjort på den landsdækkende portal Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk) i overensstemmelse med krav i tilsynsbekendtgørelsen.

Opfølgning Opfølgning på eventuelle overtrædelser kan ske enten ved et fysisk miljøtilsyn eller kontrol af indberetning.

Vi lægger stor vægt på, at alle tilsyn er dialogbaserede, så virksomheder og husdyrbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer. En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning.

Antal tilsyn og tilsynsfrekvens

Kommunen udarbejder hvert år en liste over hvilke virksomheder og husdyrbrug, der omfattet af årets tilsyn. Listen udarbejdes efter reglerne i tilsynsbekendtgørelsen om hyppighed for tilsyn og miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Miljørisikovurderingen, der gennemføres for hver enkelt virksomhed/husdyrbrug, resulterer i en samlet score, der bruges til at fastlægge tilsynsfrekvensen, det vil sige hvor ofte der skal føres miljøtilsyn med den enkelte virksomhed/husdyrbrug.

Miljørisikovurdering
  Parametre i miljørisikovurderingen Vurdering
Sandsynlighed

Systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.

Overholdes miljøregler.

Sandsynlighed for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj systematik.

Sandsynligheden for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget overholder fastsatte miljøregler.

Konsekvens

Virksomheder:

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Husdyrbrug:

Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

Virksomheder:

Udledning til luft, jord- og/eller vandmiljø.

Husdyrbrug:

Husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Afstand til følsomme områder, f.eks. personfølsomme områder, rekreative områder, naturområder, områder med drikkevandsinteresse og vandløb.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængden af opbevarede kemikalier og risikoen for spild til kloak, jord og vandmiljø.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug vurderes opbevaringsforhold for fast og flydende husdyrgødning.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængde og stoffer, der udledes. Der er tale om godkendte, miljøregulerede udledninger.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug fastsættes emissioner ud fra husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Beliggenheden har stor betydning for, hvordan virksomhedens eller husdyrbrugets drift og evt. uheld med farlige stoffer kan påvirke vandindvindingsinteresser, vandløb og søer samt mennesker. Konsekvensen vurderes lavere jo større afstand, der er til følsomme områder.

 

Tilsynsfrekvenser og årligt mål
Virksomhed/husdyrbrug Basistilsyn Prioriteret tilsyn Årligt mål for tilsynsaktiviteten

Virksomheder der er optaget på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1-3, i husdyrbrugloven eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1-3, til godkendelsesbekendtgørelse.

Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i husdyrbrugloven, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, og som ikke er omfattet af felt 2-4.

Basistilsyn i løbet af en 3- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.

Virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i tilsynsbekendtgørelse fra 2016, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7.

Basistilsyn i løbet af en 6- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.
Dambrug Basistilsyn hvert år.   Alle dambrug skal have mindst ét tilsynsbesøg hvert år.

Tilsynstyper

Kommunen udfører forskellige typer tilsyn, som forskelligt omfang og fokus.

Tilsynstype
Basistilsyn Et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens/husdyrbrugets miljøforhold gennemgås. Tilsynet omfatter minimum et tilsynsbesøg.
Prioriteret tilsyn Tilsyn udover basistilsynet, hvor kommunen på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et deltilsyn, et samlet tilsyn eller et kampagnetilsyn. Ved et prioriteret tilsyn kan man nøjes med at koncentrere sig om de miljøforhold, der er særligt vigtige.
Kampagnetilsyn Tilsyn der gennemføres som led i en tilsynskampagne rettet mod en branche eller et miljøtema.
Opstartstilsyn Et samlet tilsyn, som skal gennemføres senest 3 mdr. efter opstart af nyetableret, godkendelsespligtig virksomhed.
Opfølgende tilsyn Tilsyn hvor kommunen følger op på forhold, som er påtalt ved tidligere tilsyn.
Klagetilsyn Tilsyn der gennemføres på baggrund af klager f.eks. fra naboer.
Øvrige tilsyn

Tilsyn som gennemføres efter behov, f.eks.

 • efter miljøuheld
 • forud for en ny miljøgodkendelse eller revurdering af en miljøgodkendelse
 • på baggrund af andre henvendelser end egentlige klager

Tilsynskampagner

Herning Kommune har siden 2014 gennemført to tilsynskampagner om året. En tilsynskampagne er en afgrænset indsats rettet mod en branche eller et miljøtema.

Tilsynskampagner
2017
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2016
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2015
 • Afbrænding af træaffald på trævirksomheder
 • Møddingspladser
2014
 • Store olietanke
 • Olieudskillere

Afrapportering af tilsynskampagner kan ses på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration.

Iht. tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen gennemføre minimum to kampagner om året. Tilsynskampagner for planperioden 2018-21 er ikke fastlagt endnu.

Brancher/temaer for tilsynskampagnerne udvælges på baggrund af kommunens viden om og erfaringer med områder, hvor der er behov for en særlig indsats.

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen Kommunens tilsyn og resultater af tilsynene indberettes løbende til Miljøstyrelsen via Digital MiljøAdministration.


Kommunen orienterer efter behov andre myndigheder om forhold konstateret på tilsyn eller fører koordineret tilsyn med andre myndigheder, herunder: 

 • Landbrugsstyrelsen
 • Fødevareregionen 
 • Miljøstyrelsen 
 • Embedslægeinstitutionen 
 • Arbejdstilsynet 
 • Andre kommuner

Derudover bistår Politiet kommunen ved problematiske tilsyn.


Navn Adresse By CVR-nr. Listepunkt
Varmecentral Holstebrovej Ålykkevej 1 Herning 25809807 1.1
Varmecentral Nord Krarupsvej 3 Herning 25809807 1.1
Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S Hvidelvej 7 Herning 75867018 2.6
JAI Overfladebehandling A/S (Det er kun virksomhedens biaktivitet, som er omfattet af IED-direktivet) Sverigesvej 3 Vildbjerg 25804600 2.6
Blücher Metal A/S (Det er kun virksomhedens biaktivitet, som er omfattet af IED-direktivet) Pugdalvej 1 Vildbjerg 49260016 2.6
Marius Pedersen A/S, Division Special Affald A/S Baggeskærvej 15 Herning 15348739 2.6
Thornvig Jensen v. Børge Thornvig Hvidelvej 11 Herning 25666267 2.6
Herning Bioenergi A/S, Studsgård Biogasanlæg Ørneborgvej 11 Herning 25809890 5.3.b
Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4 Herning 25809890 5.3.b
meldgaard MILJØ A/S Feldborgvej 8 Aulum 12994907 5.3.b
egetæpper a/s Industrivej Nord 25 Herning 38454218 6.2
Vestjyllands Andel A.m.b.a. Pugdalvej 2 Vildbjerg 61729615 6.4 b
Hornsyld Købmandsgaard A/S Vildbjergvej 55 Vildbjerg 45520811 6.4 b

Status pr. 10. november 2017.

 


IE-husdyrbrug i Herning Kommune
Navn Adresse By CVR-nr. Listepunkt
LANGELUND FJERKRÆFARM ApS Kølkærvej 50 Herning 10074525 H MBL § 33 Kylling med mere end 40.000 stipladser
Jørgen Lodberg Præstevejen 18 Sørvad 28629451 Kylling med mere end 40.000 stipladser
Volsgård Avl og Opformering Tommy Volsgaard Askovvej 25 Ørnhøj 26126452 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Torsten Troelsen Herningvej 67 Vildbjerg 26614171 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Per Kølkæk Christensen Hvidmosevej 14 Sunds 13512248 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
I/S Øster Sandgård Sandgårdvej 6 Haderup 36272716 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Holger Rønnov Snejbjergvej 33 Herning 13358346 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Leif Hølledig Nørgaard (Anne Marie Søe) Sønder Skjerkvej 18 Aulum 14529748 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S Sønderbjergvej 15 Herning 25952642 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Jacob Vestergaard Thorupvej 35 Sunds 38212052 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Tiphede Agro Tiphedevej 2 Vildbjerg 29722587 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Claus Boisen Vorgodvej 5 Kibæk 14266992 H MBL § 33- Slagtesvin med 2000 stipladser  eller derover
Jens Thomas Rasmussen Agersigvej 5 Kibæk 12254601 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Volsgård Avl og Opformering Tommy Volsgaard Damstrupvej 2 Ørnhøj 28072244 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
GÅRDEJER BJARNE ROHDE Elkjærvej 3 Vildbjerg 16735698 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Jørgen Krøjgaard Fastrupvej 43 Herning 20267240 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Henrik Larsen Feldbjergvej 1 Vildbjerg 14520201 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Landbrug v/Anne Marie og Leif Nørgaard Foldagervej 20 Herning 14529748 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
BJARNE ROHDE Fonvadvej 2 Herning 16735698 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Frølund Vestergaard Frølundvej 79 Herning 34170703 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Anders Vendelbo Bay Rahbek Frølundvej 80 Herning 13349835 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
SØVANG SVINEPRODUKTION A/S Herningvej 81 Haderup 37126721 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Bjødstruplund Svineproduktion ApS Hesselbjergvej 12 Herning 68884519 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S Keldsgårdvej 1 Sunds 25952642 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Holmgaard I/S Kragsnapvej 21 Herning 12270739 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Jens Ebsen Thyssen Kvindvadvej 9 Herning 12304684 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
KURT ØSTERGAARD JENSEN Mejrupvej 5 Sunds 20156678 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Jørgen Lassen Merrildvej 24 Herning 27823335 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Tanja Knutsson Mindelundvej 4 Herning 30453956 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Bakkelund V/Brian Futtrup Skovvejen 11 Kibæk 24988988 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Bakkelund V/Brian Futtrup Vejelsigvej 2 Kibæk 24988988 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Niels Overgård Vesterlindvej 34 Herning 28129300 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
EIGIL ANDERSEN Vestermosevej 40 Herning 10165741 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Brian Hedegaard Videbækvej 11 Herning 26781418 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Carsten Bøndergaard Vistelhøjvej 2 Kibæk 26366259 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
Avlscentret Kollund A/S Voulundgårdvej 18A Herning 14120475 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
John Kristensen Ørneborgvej 14 Herning 13349797 Slagtesvin med 2000 sti-pladser eller derover
JØRGEN KRØJGÅRD Knudmosevej 43 Herning 20267240 Svinebrug med § 12 godkendelse
Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S Sønderbjergvej 15 Herning 25952642 Svinebrug med § 12 godkendelse
NR MOESGÅRD I/S V/HANS PEDERSEN OG JØRGEN LAULUND Vejlgaardvej 2 Kibæk 19327442 Svinebrug med § 12 godkendelse
Carsten Christensen Videbækvej 24 Herning 18631245 Svinebrug med § 12 godkendelse
Jesper Andersen Bredvigvej 9  Herning 25565991 Søer med 750 stipladser eller derover
Allan Nørgaard Vindingvej 6  Aulum 36255226 Søer med 750 stipladser eller derover 
Torsten Troelsen Ørskovvej 30 Herning  26614171 Søer med 750 stipladser eller derover 
Nr. Mosegård A/S  Arnborgvej 21  Kibæk 36935359 Søer med 750 stipladser eller derover 
Flemming Jensen Hedebyvej 4  Kibæk 26189020 Søer med 750 stipladser eller derover 
Morten Andreas Bjerre Nielsen Løgagervej 6  Sørvad 21690740 Søer med 750 stipladser eller derover 
Sven Agergaard Nr. Vejenvej 10 Herning  18443775 Søer med 750 stipladser eller derover 
Rasmus Blindkilde D, Andersen Resenborgvej 5 Herning  36245727 Søer med 750 stipladser eller derover 
Dorit Jakobsen Trehøjevej 18  Vildbjerg 28405170 Søer med 750 stipladser eller derover 
Allan Rønnow Nielsen Videbækvej 21 Aulum 27034888 Søer med 750 stipladser eller derover
Leif Hølledig Nørgaard (Anne Marie Søe) Visgårdvej 3 Herning 14529748 Søer med 750 stipladser eller derover
Allan Rønnow Nielsen Ørrevej 34  Aulum 27034888 Søer med 750 stipladser eller derover 

Status pr. 14. november 2017.

 


Skorsten med røg

Kontaktinfo

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.