Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Miljøvurdering

Herning kommune har vurderet at der efter konkretiseringen af klimatilpasningsplanen ikke længere peges på konkrete handlinger i kommuneplantillægget. Herning kommune har derfor foretaget en fornyet screening af planen og i den forbindelse vurderet at planen ikke skal miljøvurderes.

Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling.

Klagevejledning

Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage skal sendes til bek@herning.dk, alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur og Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.