Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Præsentation af risikokort

Oversvømmelseskortene og dermed også risikokortene er udarbejdet særskilt for 4 typer af oversvømmelser:

  • Oversvømmelser i regnvandskloakerede område 
  • Oversvømmelse fra vandløb
  • Oversvømmelse fra grundvand
  • Oversvømmelser i det åbne land ved brug af terrænkort (Skybrudskort)

Risikokort for oversvømmelser fra kloakker

I alle byområder er det relevant at regne på hvor der kan ske oversvømmelser som følge af overbelastning af kloaksystemet efter regn. Data og beregninger for oversvømmelse som følge af regnvands-overbelastede kloaksystemer er udført for samtlige kloakoplande i Herning Kommune. Der er foretaget dynamiske model-beregninger med nedbørshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperioder.

Regn intensiteten er fremskrevet, så den gælder for regn i år 2100. Oversvømmelseskortet er omdannet til et sandsynlighedskort ved at beregne udbredelsen af oversvømmelserne for hhv. 1 cm og 15 cm ved brug af de 5 oversvømmelsesberegninger (T=5, 10, 20 50 og 100 år).

Således viser 5 årshændelsen den årlige sandsynlighed på 20%, 10 år den årlige sandsynlighed på 10% og så fremdeles op til 100 år som udgør den årlige sandsynlighed på 1%. Således findes sandsynligheden for en vandstand på terræn på hhv. 1 og 15 cm i alle gridceller. Dette kort lægges over værdikortet og værdierne (her bygningerne) stemples med sandsynligheden for oversvømmelse.

Derefter ganges skadesværdien med sandsynligheden og risikoen per oversvømmelseselement kendes. Dette kaldes risikokortet. Risikokortet kan bringes til at give et godt overblik ved en opsummering af risikoen i prioriteringsoplandene (Link til risikokort).

Udarbejdelsen af oversvømmelseskortet for de kloakerede områder er udført af Herning Vand A/S. Udvælgelsen af områder til beregning på detaljeret niveau og "oversættelsen" til risikokort er sket i tæt samarbejde med kommunen.

Kritisk vanddybde

Det er nødvendigt at foretage en afgrænsning med en nedre grænse for hvilke beregnede oversvømmelser, der skal gennemgås kritisk med henblik på udvælgelse af fokuspunkter.

Erfaringer viser, at man ved at sætte en nedre grænse ved 10 cm opnår et realistisk billede af hvor der kan forekomme oversvømmelser, der er skadestruende eller medfører betydelige gener.

Risikokort for oversvømmelse fra vandløb

Ekstreme nedbørshændelser som langvarig regn "eller koblet regn" og tøbrud medfører ekstrem stor afstrømning til vandløbene. I sådanne situationer kan vandløbene løbe over deres brinker og oversvømme omgivelserne.

På oversvømmelseskortet ses et eksempel på oversvømmelsessandsynligheden langs vandløb omkring Sinding (Link til oversvømmelseskortet). Zoom ud for at se hele kommunen i detaljer.

Risikokortet for grundvand

I visse dele af kommunen vil der ske stigninger i det terrænnære grundvand i en grad, så det kan give problemer med afvandingen. Ifølge statens modelberegning ser det ud til at grundvandsstigningen påvirker eksisterende lavbundsarealer og naturområder men ikke bebyggede områder (Link til grundvandskort på klimatilpasning.dk).

Konsekvenserne af kraftig eller langvarig regn dog kan blive forstærket, hvis en del af regnen ikke kan nedsive på grund af meget høj grundvandstand. Grundvandskortet på www.kortforsyningen.dk er for Herning Kommunes geografi ikke detaljeret nok til et retvisende grundlag for oversvømmelseskortet.

Risikokortet er derfor baseret på en screening af pejledata og modelberegninger for et fremtidsscenarie i år 2100. Der er beregnet udbredelse af grundvands-påvirkede områder ved forskellige stigninger mellem 0,20m - 0,90 m.

Fokuspunkter:

Høj grundvandsspejl ses ofte langs ådalene. Hensyn og forholdsregler i forhold til høj grundvandstand vil indgå i Herning Kommunes generelle planlægning.

Dette kan få betydning for udstykning, byggeri, spildevandsafledning og vedligeholdelse af veje. Vandstanden i den øvre grundvandszone kan have en direkte effekt på afgrøder, idet forskellige afgrøder har forskellig tolerance for hvor længe rødderne kan tåle vand og hvor tæt på rødderne de kan tåle frit vandspejl.

I tilfælde af at der i fremtiden sker hyppigere langvarige (koblede) regn vil der alt andet lige ske en øget risiko for kritiske forhold for afgrøderne med mindre dræningspraksis for markerne ændres.