Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Vilkår og servicemål

Klimatilpasningsplanens formål er at iværksætte tiltag der mindsker omfanget af skader i forbindelse med oversvømmelser. Når oversvømmelsen sker, skal kommunens beredskab sammen med borgernes indsats være et effektivt værn mod skadesvirkningerne af oversvømmelsen.

Hvad kan kloakkerne klare?

I Herning Kommunes spildevandsplan er der i stor udstrækning taget højde for at de voldsommere regnhændelser medfører et øget pres på kloakkerne. Kloakkerne bliver generelt dimensioneret for 1 års gentagelsesperiode for opstuvning til fyldte ledninger med regnvand, mens gentagelsesperioden for fællessystemer var 2 år.

Dimensioneringen og forudsætninger om ændringer i ekstremregn har været gældende for nyere kloakeringer jævnfør de gængse retningslinjer udarbejdet af Spildevandskomiteen (under ingeniørforeningen).

For mange af de eksisterende kloakker vil det gælde, at dimensioneringsforudsætningerne ikke har indbygget den samme fremtidssikring af ændrede regnintensiteter som anvendes i dag.

Befæstelsesgraden er ofte øget betydeligt i mange eksisterende kloakerede områder i forhold til anlægstidspunktet. Herved øges presset yderligere på det eksisterende kloaksystem.

Der vil i fremtiden blive arbejdet med flere alternativer til bortskaffelse af regnvand, og der vil forventeligt blive arbejdet mere kreativt med regnvand/overfladevand både i byer og på landet.

Der skal generelt ske en større håndtering af overfladevandet på egen grund, eks. ved at genanvende, nedsive, etablere mindre befæstelse, etablere vandmiljøer m.v.

Indsatsområder:

Udpeges på risikokortet side 18 inden for områder, hvor oversvømmelsen giver vanddybder over 10 cm. Der regnes med regnintensiteter, som forekommer med 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperiode.

Broer og vejunderføringer

Broer og vejunderføringer udgør en særlig udfordring i forhold til strømningsveje og bortledning af vand. Dette tages i betragtning ved prioritering og gennemførelse af handleplanen.

Hvad kan vandløbene klare? Serviceniveauet er oftest blevet formuleret i tilknytning til afløbssystemet, mens der ikke tidligere har været tradition for at tale om et serviceniveau for vandløb. Vandløbsregulativerne giver dog en form for "serviceniveau", idet de angiver bundkoter og vandløbsbredder samt en vedligeholdelsesplan, som afgør, hvilken friktion der vil være i vandløbet. Samlet set afgør disse afstrømningskapaciteten. Det antages, at vandløbene som minimum har kapacitet til den "naturlige afstrømning" som afhængig af oplandet er 1-3 l/s/ha.

I takt med at der registreres mere regn, udfordres vandløbenes kapacitet. For at fremtidssikre afstrømningen i vandløbene så der ikke sker nedstrøms skader, klimatilpasses vandløbene - som f.eks. i KLIT projekterne.

Hvad kan beredskabet klare?

Redningsberedskabet i Herning Kommune er dimensioneret ud fra en risikoanalyse af de tænkelige scenarier, som beredskabet kan blive stillet over for. Dette gælder også hændelser, der vedrøre klimatiske påvirkninger som regnskyl og oversvømmelser.

Analysen er primært baseret på tidligere erfaringer om sådanne hændelser i kommunen. I Herning Kommune er den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet senest godkendt i Byrådet i december 2013. Herning Kommune har ikke dedikeret særlige ressourcer til afhjælpning af klimatiske hændelser, men vil være i stand til, via det daglige beredskab, at håndtere hændelser af en vis størrelse. Ud over et akutberedskab bestående af ca. 70 deltids-brandfolk, råder kommunen over et frivilligt beredskab bestående af ca. 35 frivillige beredskabsfolk.

På materielsiden råder beredskabet over ca. 10.000 sandsække til opdæmning af vand samt pumper med en samlet kapacitet på ca. 720 m³ / timen. Beredskabet har en plan for indkvartering og forplejning af evakuenter. Dette arbejde vil primært blive forestået af det frivillige beredskab. I forhold til kommunens egne institutioner og de ydelser kommunen levere, beskriver kommunens beredskabsplan hvorledes disse opgaver løses under særlige forhold.

Fokuspunkt:

Formidling til borgere og virksomheder om beredskabsmål og varslingsmuligheder.

Borgernes egen indsats

Beskyttelse mod oversvømmelse er ejerens eget ansvar, opgave og udgift. Det er derfor en god idé selv at være forberedt. Her bør man starte med at vurdere oversvømmelsesrisikoen ud fra ejendommes beliggenhed. Ved at sammenholde risikokortene med egne erfaringer kan man få en ide om hvilke typer af oversvømmelse, man skal være forberedt på. I forbindelse med den offentlige høring bliver risikokortene i digital og detaljeret form tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Man vil her kunne orientere sig om oversvømmelses risiko i forhold til en konkret område. At være forberedt indebærer en opmærksomhed både med renholdelse af afløb og riste så vandet kan komme væk, men også på steder, hvor vandet kan trænge ind i bygninger. Det kan være en god ide at have et lager af tørre fyldte sandsække. Herning Kommune har i 2011 udgivet pjecen "Forebyggende sikring mod oversvømmelse". Pjecen kan hentes fra kommunens hjemmeside eller afhentes på rådhuset.

Fokuspunkt:

Formidling til, og dialog med borgere og virksomheder. For at undgå oversvømmelser på egen grund og private veje, er det vigtigt, at vedligeholde afløb og rendestensbrøde, så vandet frit kan løbe væk, når det regner. Det er grundejerens eget fælles ansvar at udføre denne vedligeholdelse. Sørg for at rense tagrender og afløbsriste, så blade og kviste ikke tilstopper nedløbsrøret og brønden.