Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Oversvømmelseskort

Oversvømmelseskortet viser den geografiske udstrækning af oversvømmelser. De oversvømmede områder fremkommer som resultat af beregning med dels en hydraulisk numerisk model, som dækker dele af vandløbene og dele af byområdernes regnvandssystemer.

I de systemer som ikke er dækket af hydrauliske modeller er der etableret oversvømmelseskort ud fra data om "ekstrem nedbør" og terræn-koter i landskabet. På figur 2 ses hvor der er gennemført hydrauliske beregninger og med hvilke modelsystemer og hvor der er gennemført beregninger ved brug af terrænmodellen.

Oversvømmelseskort

Figur 2. Kortet viser, hvor der er brugt Mike Urban/Mike FLOOD model (Herning By med orange markering). Alt uden for markering er baseret på Skybrudskort.

Fokuspunkter eller hot spots

Alle områder hvor oversvømmelseskortene viser vand på terræn er områderne gennemgået for særligt samfundsvigtige værdier også kaldet fokuspunkter eller "hot-spots". Oversvømmelsesrisikoen analyseres og vurderes i forhold til konkret viden om området. Områder med en konkret udfordring udpeges som et indsatsområde. Et indsatsområde prioriteres i forhold til handleplan.

Prioriteringsoplande

Når der skal gennemføres robuste klimatilpasningsløsninger er det vigtigt, at en løsning i et område ikke påvirker et andet område negativt. Det er derfor nødvendigt at der arbejdes i sammenhængende hydrauliske områder. Kommunen er derfor opdelt i oplande som udgør en hydraulisk sammenhæng (spildevandsoplande og vandløbsoplande) og risikoen for oversvømmelser, fordelt på de forskellige skadeselementer (bygninger og landbrugsområder) er opsummeret inden for hvert af disse områder. Således er den samlede skadesrisiko for hvert opland fundet og der kan prioriteres mellem dem.