Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Forklaring af vigtige begreber

Et vigtigt udgangspunkt for prioritering af handleplanen er viden om hvor oversvømmelserne vil forekomme og hvor oversvømmelserne vil gør mest skade. Til dette formål udarbejdes "risikokortet".

Kortlægning af risikobillede

Oversvømmelseskort

  • Kortlægning af vandløb og kloak med angivelse af sandsynligheden for de oversvømmelser, som er relevante i det pågældende område
  • Målinger
  • Faktuelle beretninger

Værdikort

  • Kortlægning af omkostningerne til skader ved oversvømmelser i kommunen
  • Her anvendes for eksempel ejendomsværdier og værdier af samfundsmæssig og kulturel værdi for eksempel forsyningsvirksomhed, børnehaver, plejehjem.

Risikokort

  • Værdikort og oversvømmelseskort komponeres til et risikokort.
  • Anvendes som grundlag for prioritering af klimatilpasningsaktiviteter.

"Risiko"-begrebet

Risikokortet er fremstillet ved at kombinere et kort der viser områder, hvor der statistisk set kan forekomme skadestruende oversvømmelse efter en ekstrem nedbørssituation (oversvømmelseskortet), med et kort der viser en "stiliseret" geografisk fordeling af værdier, som kan tage skade ved oversvømmelse (værdikortet). Risiko er således sandsynlighed gange værditab udtrykt i kroner. Risikoen anvendes relativt og angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav.

I risikokortet kan områder med samme oversvømmelse blive vægtet forskelligt alt efter hvilket værditab oversvømmelsen overordnet set vurderes at forårsage, baseret på områdets anvendelse.

Værdikort

Værdikortet er en geografisk kortlægning af "værdier" i form af skader på bygninger differentieret på deres anvendelsesfunktioner og for afgrøder som en gennemsnitlig værdi.

Værdisætningen er fastsat ud fra et sæt standardværdier for bygnings og anvendelsestype. I ansættelse af "værdi" indgår følgende parametre:

Gruppe
DHI Kode Herning Kommune, "BYG_ANVEND_KODE" Tema Kilde Enhed Skadesomkostning (kr./m2)
1 210, 220 290, 310, 330, 390, 410 Erhverv BBR m2 1000
2 110,120,130,140,190,540,10,920,930 Bolig BBR m2 600
3 Alle Boliger med kælder BBR m2 600

 

Bebyggelse
DHI Kode Herning Kommune, "BYG_ANVEND_KODE" Tema Kilde Enhed Skadesomkostning (kr./m2)
4 150, 320, 420, 530, 590 Offentlige ejendomme BBR m2 3000
5 160, 430, 440, 490 Vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse osv. BBR m2 300
6 510, 520 Sommerhusområder og kolonihaver BBR m2

400

 

7   Fredede bygninger og lignende BBR m2

10000

11   Affaldsdepoter GIS-tema m2 100

 

Landbrug
DHI Kode Herning Kommune, "BYG_ANVEND_KODE" Tema Kilde Enhed Skadesomkostning (kr./m2)
12   Alla landbrugsarealer i omdrift GIS-tema m2 2
13   Landbrugsarealer i græs eller natur   m2 0

 

Gruppe
DHI Kode Herning Kommune, "BYG_ANVEND_KODE" Tema Kilde Enhed Skadesomkostning (kr./m2)
20   Vandforsyningsanlæg GIS-tema   Må ikke skades
21 230 Energiforsyningsanlæg GIS-tema   Må ikke skades

Som reference til standardværdier anvendes "Bilag 3" i "Skabelon til klimatilpasningsplan" som er resultat af et projekt igangsat af Region Midtjylland og udført i fællesskab med en række kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere i og uden for regionen.