Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Planens fokus: Oversvømmelser

Klimatilpasning handler i princippet om at alle konsekvenser af klimaforandringerne tages i betragtning ved indretningen af samfundet.

Denne første udgave af klimatilpasningsplanen beskæftiger sig dog udelukkende med konsekvenserne af de klimaforandringer, der resulterer i mere vand i form af nedbør, højere grundvandsspejl og deraf følgende hyppigere oversvømmelser.

Udfordringer

Med det fremtidige klima og den forventede øgede nedbør, vil oversvømmelseshyppighederne stige og voldsomheden af oversvømmelserne vil også stige.

Nedbør mere ustyrlig

Klimaforandringerne medfører en ændring af nedbørsmønstret. Vi får mere nedbør om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftige regnskyl. Forandringerne betyder at vi skal forberede os på: 

  • Skybrud, det vil sige meget vand på kort tid 
  • Ekstrem stor afstrømning som følge af langvarig regn 
  • Ekstrem stor afstrømning som følge af pludselig stor afsmeltning af sne (tøbrud)

Grundvandsspejl stiger

Klimaeksperterne forudser, at grundvandsspejlet påvirkes af de ændrede nedbørs- og fordampningsforhold. Disse fænomener giver yderligere udfordringer med oversvømmelse, idet jordens evne til at tilbageholde vandet reduceres når grundvandet står højt.

Løsninger

Klimatilpasningsplanen møder disse udfordringer med løsningsforslag, som bygger på forskellige strategier. Disse omfatter tilbageholdelse af vand i de områder hvor nedbøren falder og forebyggende sikring mod skader som følge af oversvømmelser.

Endelig udarbejdes der beredskabsplaner, som medvirker til at reducere skaderne når der sker oversvømmelser i byen. I forslagene til indsatsområder vil der blive foretaget en kvalificering med henblik på udarbejdelse af skitseprojekter til politisk beslutning om igangsætning af myndighedsbehandling og projektrealisering.

I den forbindelse er det vigtigt, at der er besluttet et niveau for hvor ofte der må ske skadevoldende oversvømmeler - det såkaldte serviceniveau for afstrømning. Dette niveau kan for regnvands- og fællessystemet vælges som Spildevandskomiteens anbefalede minimum jf. skrift 27 eller der kan etableres et politisk beslutningsgrundlag, hvor der vælges et niveau hvor skadernes størrelse balancerer løsningernes omkostninger - en såkaldt cost-benefit analyse.

Hvad kan man som borger forvente?

Det er vigtigt at pointere at klimatilpasningsplanen ikke sigter mod at oversvømmelser helt skal undgås - sigtet er, at oversvømmelse ikke opleves "alt for tit" - jf. "serviceniveauet".

Man har som borger og virksomhed krav på at vide hvad der menes med "alt for tit". Klimatilpasningsplanen beskriver dette i kapitel 6 i form af servicemål.