Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Forholdet til anden planlægning

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 og erstatter dermed de eksisterende retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanen (se afsnit 11.1 Nuværende bestemmelser).

Den regionale udviklingsplan nævner ligeledes klimaudfordringerne og fokuserer på at klimaindsatsen skal medvirke til at skabe nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer. Klimatilpasningsplanen er en strategisk plan som ud over at den indarbejdes i Herning Kommuneplan 2013-2024 vil blive en del af Herning Kommunes administrationsgrundlag.

Derfor får klimatilpasningsplanen indflydelse på Herning Kommunes udvikling - ikke kun i forhold til byudvikling - men også i forhold til planlægning indenfor for eksempel spildevands- og vandplaner, da klimatilpasningen også skal foretages i eksisterende byområder med eksisterende afstrømningssystemer. Klimatilpasningsplanen kan ligeledes få indflydelse på planlægning i andre kommuner på grund af vandoplandene som går på tværs af kommunegrænserne.

Dette betyder at kommunerne i regionen i større grad skal samarbejde om at skabe løsninger som ikke kun virker lokalt, men også kan medvirke til samfundsmæssige forbedringer i regional sammenhæng.

Mål

Retningslinjer

F.eks. inden for områderne: 

  • fortætning - stil krav til vurderinger af konsekvenser for afstrømningen i byen 
  • byggemodning - stil krav om at der skal etableres vandafstrømningsplan og beredskabsplan 
  • stil krav om egnethed af jord ved etablering af nedsivning (hvis det skønnes at blive et virkemiddel)
  • mest mulig adskillelse mellem regnvand og husspildevand 
  • Intension om udnyttelse af bassiner til andet end opmagasinering 
  • Krav til udløbsstørrelser i fremtiden