Indsatsplan mod bjørneklo

Vi har vedtaget en plan for vores indsats mod bjørneklo. Den kan du læse her.

Klage

Ejere af jord omfattet af indsatsplanen kan klage til Miljøstyrelsen over indsatsplanen og påbud om bekæmpelse. Desuden er Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet klageberettigede ved deres hovedorganisationer. Klage indgives til Herning Kommune og videresendes med kommunalbestyrelsens bemærkninger til Miljøstyrelsen.

Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra endelig vedtagelse af indsatsplanen. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.