Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Det vil vi i 2018

Med den igangværende, positive konjunkturudvikling er der reelt skabt et vækstpotentiale på tværs af brancher og sektorer i de lokale virksomheder - herunder inden for håndværksfagene, industrien, detailhandel, servicefagene m.fl.

En optimal udnyttelse af vækstpotentialet gavner ikke blot den enkelte virksomhed, men bidrager også til at skabe økonomisk tryghed og velfærd for de mennesker, som i kraft af et opsving får en ny chance på arbejdsmarkedet. Samtidig betyder en stigende beskæftigelse færre udgifter til forsørgelse og kompenserende ordninger på det sociale område. På beskæftigelsesområdet har det allerhøjeste prioritet at understøtte, at virksomhederne har rettidig adgang til kvalificeret arbejdskraft, således at vækstpotentialet udnyttes bedst muligt - til gavn for virksomheder, vækst og velfærd.

Herning Kommune vil i 2018 iværksætte en række initiativer, som skal styrke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen.

Der er fastsat følgende årsmål i 2018:

Der etableres et tættere samarbejde med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder.

Der iværksættes virksomhedsrettede initiativer, som skal understøtte nedbringelse af sygefravær.

Det gør vi i 2018

Tættere samarbejde med virksomhederne om de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder Jobcentret varetager det overordnede ansvar for koordinering af virksomhedsservice, og i 2018 gennemfører Jobcenter Herning følgende lokalt forankrede initiativer med henblik på at styrke samarbejdet med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder:

 • I regi af LKS-samarbejdet (Det lokalt koordinerede samarbejde) føres en tæt dialog med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder. Dette med særlig fokus på efteruddannelse af allerede ansatte. 
 • Jobcenteret indleder et samarbejde med udvalgte virksomheder og afholder screeningssamtaler med ledige, inden disse henvises til de jobs, virksomhederne ønsker besat. 
 • Der iværksættes brancherettede initiativer, som skal styrke dialogen med de lokale virksomheder og herigennem bidrage til at sikre balancen imellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer. 
 • Jobcenteret gennemfører en målrettet indsats rettet mod fleksjobbere. Her vil der være fokus på efterværn for nye fleksjobbere samt på afprøvning af, om borgere i fleksjob kan øge deres ugentlige timetal. 
 • Jobcenteret arbejder sammen med Ringkøbing-Skjern og Struer Kommune om rekruttering af i alt ca. 255 medarbejdere til nyoprettede stillinger i SKAT. 
 • Beskæftigelsesafdelingen gennemfører i samarbejde med blandt andre Ikast-Brande Kommune og Erhvervsrådet en IT-Ambitionsdag, primo 2018. Formålet er at sætte fokus på, hvordan Herning og Ikast-Brande bedst kan forberede sig på og placere sig offensivt ift. den digitale og teknologiske udvikling og omstilling i producerende virksomheder.

Jobcenterchefen i Herning varetager Formandskabet i Vestalliancen - et tværkommunalt samarbejde på tværs af Jobcentrene i Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Ikast-Brande og Herning Kommuner.

Formålet med etableringen af Vestalliancen er at sikre, at Jobcentrene i fællesskab understøtter et sammenhængende og dynamisk arbejdsmarked til gavn for virksomhederne i Vest.

I regi af Vestalliancen er der blandt andet udviklet fælles virksomhedsrettede "servicepakker", dvs. fælles virksomhedsrettede koncepter i forhold til indsatserne omkring rekruttering, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Herudover er der blandt andet etableret tværgående netværk med henblik på at styrke den fælles rekrutteringsindsats.

I regi af Vestalliancen er det besluttet: 

 • At der i 2018 udvikles på snuse-minimoduler/ kursusdage for ledige målrettet landbrug, servicefag samt bygge og anlæg 
 • At der gennemføres flere fælles åbent hus-arrangementer på større arbejdspladser 
 • At brugen af realkompetencevurdering (RKV) styrkes og videreudvikles
 • At udnytte det strategiske samarbejde m. uddannelsesinstitutioner, Jobcentre og a-kasser omkring rekruttering fra andre landsdele 
 • At Iværksætte fælles videokampagne i Jobcentrene med henblik på at eksponere Vestjylland som et stærkt håndværks- og industriområde 
 • At iværksætte informationskampagne omkring brugen af små-jobs.

Nedbringelse af sygefravær

Erfaringer viser, at en tidlig, koordineret indsats med tæt inddragelse af den sygemeldtes arbejdsplads styrker mulighederne for, at den sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så tidligt som muligt.

I 2018 har Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelses (CEB) afgørende fokus på følgende virksomhedsrettede initiativer, som skal understøtte nedbringelse af sygefravær: 

 • At omlægge den tidlige, koordinerede indsats for sygemeldte i job, så samarbejdet med den sygemeldte og dennes arbejdsgiver samordnes og fremrykkes. 
 • At én og samme medarbejder varetager kontakten til den sygemeldte og dennes arbejdsplads under sygeforløbet

I 2018 omlægges den tidlige koordinerede indsats, idet alle førstegangssamtaler for sygemeldte, som er i et ansættelsesforhold, søges afholdt på arbejdspladsen (forudsætter både virksomhedens og den ansattes accept). Ved samtalen deltager den sygemeldte, én eller flere repræsentanter for arbejdspladsen samt jobkonsulenten fra CEB.

CEB sender kvartalsvise nyhedsbreve til lokale virksomheder med aktuelle emner i relation til sygefravær og jobfastholdelse. I 2018 skal denne kommunikationskanal anvendes konkret til at forberede virksomhederne og sikre deres positive medvirken til den tidlige inddragelse.

CEB deltager i det landsdækkende projekt "Sammen om fastholdelse" - et projekt som støttes af "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet understøtter en grundlæggende omstilling- og udviklingsproces i forhold til indsatsen for sygemeldte, idet det samlede ansvar for myndighedsopgaven og fastholdelsesindsatsen i forhold til den enkelte sygemeldte placeres hos én og samme medarbejder.

Dette med virkning fra 2018. Medarbejderne, der fremover skal varetage den koordinerede indsats for alle sygedagpengemodtagere som er i et ansættelsesforhold, betegnes som fastholdelsesrådgivere, og de vil i 2018 gennemgå et formelt efteruddannelsesforløb, der skal ruste dem yderligere til de nye virksomhedsrettede opgaver.

I 2018 vil CEB også have skærpet fokus på at flere af de virksomhedspraktikker, borgerne placeres i som led i indsatsplanen, skal føre til ansættelse samme sted. Det skal ske - bl.a. ved anvendelse af Prognoseværktøjet - gennem mere målrettet udsøgning af virksomheder og brancher med gode jobmuligheder.