Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet

Det vil vi i 2018

Herning Kommune vil i 2018 have særligt fokus på at få flere borgere, der er på kanten af arbejdsstyrken, til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på varig selvforsørgelse.

Der er fastsat følgende årsmål:

Der iværksættes initiativer i samarbejde med lokale virksomheder om etablering af småjobs samt kombination af praktik og lønnede timer.

Det gør vi i 2018

Beskæftigelsesafdelingen ønsker at opprioritere indsatsen over for de borgere, der har svært ved at fastholde eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men som dog stadig har et jobperspektiv. Til denne gruppe af borgere hører forsikrede ledige med mere end 66 ugers ledighed og de jobparate kontanthjælpsmodtagere. For at opprioritere indsatsen for borgere på kanten af arbejdsstyrken samles indsats og opfølgning for målgruppen i en ny enhed - JobPlus, der oprettes i efteråret 2017, og som bliver organisatorisk forankret i Jobcenteret.

I Jobplus skal der udvikles nye metoder med henblik på at få flere borgere på kanten af arbejdsstyrken tilbage i arbejde. I JobPlus vil der være særligt fokus på etablering af småjobs i lokale virksomheder. Altså jobs startende med lavt ugentligt timetal. Erfaringer fra andre kommuner viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere, der ellers har lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Småjobs skal gerne give de ledige nye kompetencer og dermed øge deres chance for at komme tættere på at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem småjob øges borgerens færdigheder, erfaring og selvtillid. Småjobs er ikke et mål i sig selv, men et middel til at få borgeren tilbage i varig selvforsørgelse.

I Jobplus er der et særligt småjobsteam - Småjobs+, der skal kontakte virksomheder med henblik på oprettelse af småjobs og samtidig varetage indsatsen for en gruppe på ca. 100 borgere, der er motiverede og i målgruppen for småjobs.

Den metode og de erfaringer, der bliver udviklet og gjort i Småjobs+ skal på sigt udbredes til resten af Jobplus og til de øvrige enheder i Beskæftigelsesafdelingen. En del af metodeudviklingen vil også bestå i øget fokus på forpligtende samarbejder med virksomhederne, hvor begge parter forpligter sig i forhold til at få borgere i målgruppen tilbage i arbejde.

For at stimulere efterspørgslen på småjobs vil Beskæftigelsesafdelingen etablere et samarbejde mellem Småjob+ og Drift & Service for at etablere kommunale småjobs og optræne borgere "på kanten" af arbejdsstyrken til at kunne varetage småjobs og herigennem blive selvforsørgende. Der ansættes to medarbejdere i Drift & Service, der får ansvaret for optræning og ledelse af de borgere, der indgår i projektet. Målet er, at der etableres et antal faste pladser med småjobs i afdelingen.

Samarbejdet med Drift & Service bliver en del af indsatsen i Småjobs+. Borgerne, som bliver ansat i småjobs i Drift & Service, kan dels ses som en intern rekrutteringskanal for afdelingen, men planen er desuden at trække på det store virksomhedsnetværk, som afdelingen har, til at matche småjobbere med ordinære ansættelser hos Drift & Services eksterne samarbejdspartnere.

Den metode, der bliver udviklet i samarbejdet, skal efterfølgende udbredes til nye samarbejdsaftaler med andre virksomheder om faste træningspladser og småjobs i virksomhederne.

I arbejdet med at etablere småjobs til a-dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed vil jobcenteret arbejde tæt sammen med de relevante a-kasser, der blandt andet bliver involveret i at henvise ledige dagpengemodtagere til småjobs.