Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Udbuddet af arbejdskraft øges via styrket integration af flygtninge

Det vil vi i 2018

Herning Kommunes indsats i forhold til flygtninge tager udgangspunkt i den vedtagne strategiplan på integrationsområdet. Strategiplanen fastlægger strategien for indsatsen i forhold til "Den beskæftigelsesrettede indsats", "Danskuddannelse", "Boligplacering" og "Det frivillige arbejde.

Herning Kommune vil i 2018 fortsat prioritere, at flygtninge og familiesammenførte bliver en del af arbejdsstyrken og at de hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sproglige færdigheder og samfundsforståelse, således at den enkelte får gode forudsætninger for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Herning Kommune, Lærdansk, samt private og offentlige virksomheder.

Herning Kommune vil i 2018 arbejde for at øge den arbejdsmarkedsrettede integration for flygtninge bl.a. via målrettet opkvalificering til jobs indenfor industrien og indenfor Sundhed og Ældre. Der er fastsat følgende årsmål:

Integrationsindsatsens skal fremmes gennem en særlig styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre flygtninge tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målet skal realiseres igennem udvikling af nye metoder, der skal understøtte kompetenceafklaring og opkvalificering af flygtninge inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Det gør vi i 2018

Der vil i 2018 være yderligere fokus på at styrke samarbejde med virksomheder om etablere Integrationsgrunduddannelsespladser f.eks. Falck og Danske Fragtmænd. I 2016 startede projekt "Ny Fremtid", der har til formål at opkvalificere flygtninge til jobs indenfor metalindustrien.

I perioden 2016-2019 forventes ca. 50 flygtninge at deltage i projektet, hvor flygtningene tilknyttes en værtsvirksomhed, der tilbyder praktik. Samtidig får flygtningen en mentor tilknyttet, der er ansat i virksomheden. Undervejs i praktikken arbejdes der målrettet med opkvalificering af flygtningen i relation til de opgaver, som virksomheden har behov for at få løst, mens de også tilbydes relevant opkvalificering i form af AMU-kurser på erhvervsskolen.

Med afsæt i den nye integrationslov vil Herning Kommune i samarbejde med Lærdansk sørge for at flest mulig flygtninge hurtigst muligt efter modtagelsen bliver aktiveret i lokale virksomheder med henblik på opkvalificering af sproglige og faglige kompetencer.

Lærdansk har også i 2018 rollen som virksomhedskonsulent for flygtninge i Herning Kommune for at understøtte et tæt samspil med de lokale virksomheder, så flest mulig flygtninge hurtigst muligt bliver integreret på det lokale arbejdsmarked I september 2017 blev projekt "Ny Start - i job i Sundhed og Ældre" igangsat. Projektet er en 2 årig Integrationsgrunduddannelse (IGU), der har til formål at opkvalificere flygtninge til jobs i Sundhed og Ældre eller til ordinær uddannelse. Baggrunden er, at Sundhed og Ældre i de kommende år vil mangle kvalificeret arbejdskraft og projektets mål er at opkvalificere flygtninge i forhold til de kompetencer der efterspørges i Sundhed og Ældre på kort og lang sigt eller uddannelse.

IGU eleven ansættes i en 2 årig praktikstilling i Sundhed og Ældre. 3 plejecentre indgår i projektet som praktikværter. Eleven har en fast mentor, som er en af plejecentrets medarbejdere. I løbet af de 2 år er der 20 ugers undervisning/opkvalificering på henholdsvis Social- og Sundhedsskolen (AMU-kursus) og LÆRDANSK. Der er tilknyttet en gennemførselsvejleder til projektet, som er gennemgående i forhold til eleven igennem hele forløbet, Der etableres et kursusforløb i samarbejde med LærDansk for flygtningekvinder, som ikke har tidligere arbejdsmarkedserfaring fra hjemlandet og som følge heraf ikke har en arbejdsidentitet.

Kursusforløbet har til formål at støtte kvinderne i, at se sig selv som en del af det danske arbejdsmarkedet med de rettigheder og pligter det medfører. Kursusforløbet skal indeholde samfundsforståelse og kultur, virksomheds/institutionsbesøg i tæt kobling med sundhed og trivsel. Der indgår danskundervisning.

For en beskrivelse af udfordringsbilledet i relation til integration af flygtninge samt hvilke indsatser Herning Kommune i dag tilbyder flygtninge henvises til notatet "Beskæftigelsesplanens baggrund".