Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

Det vil vi i 2018

Fra 2016 blev reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenklet, så det fremadrettet er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken forsørgelsesydelse refusionen vedrører. Det eneste fokus for indsatsen skal herefter være, at få borgeren i uddannelse eller arbejde. Målet for de unge i Herning Kommune i 2018, tager således afsæt i dette overordnede tema, der har til formål at nedbringe ungeledigheden i Herning Kommune.

Der er til temaet fastsat et årsmål, der har fokus på, at få flest mulige unge ledige i uddannelse eller arbejde. Målet dækker alle målgrupper af unge offentligt forsørgede - uanset hvilken ydelse, den unge modtager.

Med følgende årsmål sikres en sammenhængende ungeindsats med fokus på at nedbringe ungeledigheden i Herning Kommune:

Herning Kommune skal i 2018 have færre unge offentligt forsørgede end landsgennemsnittet.

Det gør vi i 2018

Indsatsen for unge er opprioriteret igennem omorganisering af kommunens ungeindsats. Med omorganiseringen samles indsatsen for unge i én ny Ungevejledning i Beskæftigelsesafdelingen.

Omorganiseringen trådte i kraft pr. 1. september 2017. Den nye Ungevejledning består af de fire tidligere enheder: Ungeenheden, BIC Ungeteam, CEB Ungeindsats og CEB Next Job. Ungevejledningens målgruppe er alle unge der modtager uddannelseshjælp i alderen 18-24 år i kommunen.

De resterende målgrupper for unge i aldersgruppen 18-24 år er forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der alle er tilknyttet Jobcentret, samt sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb, der er tilknyttet Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse. I 2018 vil beskæftigelsesområdet have seks særligt udvalgte fokusområder i relation til unge i aldersgruppen 18-24 år.

Første fokusområde bliver at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge. Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at unge der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet får den nødvendige støtte. Initiativerne der skal sikre en helhedsorienteret støtte til de unge, er Ungevejledningens samarbejde med frivillige i Headspace Herning samt to særligt tilrettelagte projekter kaldet "High five" og "Unge liv".

Det andet fokusområde bliver at fremme en sammenhængende ungeindsats, hvor man arbejder med at lette overgangen fra barn til voksen. Tredje fokusområde for Ungevejledningen bliver, at fremme de unges muligheder for beskæftigelse igennem virksomhedsrettet samarbejde. Under den virksomhedsrettede indsats, skal der sikres en håndholdt indsats, der kan understøtte at flere unge aktivitetsparate fastholder deres mulighed for at opnå langvarig og permanent beskæftigelse.

Initiativerne herunder bliver mentorstøtte, efterværn samt anvendelse af særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud. Fjerde fokusområde bliver understøttelse af det tværgående samarbejde, der skal fremme uddannelsesmulighederne for Herning Kommunes unge.

Det tværgående samarbejde på uddannelsesområdet skal fremmes igennem forskellige initiativer, herunder fokus på rådgivning omkring uddannelsesmuligheder, fortsat anvendelse og udvikling af produktionsskoleforløbene, fokus på anvendelse af mentorstøtte, samt at sikre de unge tilstrækkelig støtte i overgangen til uddannelsessystemet.

Femte fokusområde bliver at yde en fortsat intensiv indsats for de forsikrede ledige samt jobparate unge, hvilket skal ske gennem tæt og hyppig opfølgning. Som følge af den ungeanalyse, som administrationen udarbejdede i foråret 2017, arbejdes der fortsat på at få fat i de unge ledige endnu tidligere - hvilket vil sige få dage efter, at de er meldt ledige.

I 2018 videreudvikles ligeledes koncept for den særlige indsats for dimittender. Sjette fokusområde omhandler arbejdet med sygedagpengemodtagere samt sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb. I 2018 vil der blive ydet en særlig indsats for unge kvinder på området. De unge kvinder skal gennem en særlig tilrettelagt mentorindsats samt undervisning, søge at bedre deres egne livsbetingelserne.

Det primære fokus for forløbene er at hjælpe den enkelte unge kvinde med at skabe bedre sammenhæng mellem privatliv og job. For en beskrivelse af udfordringsbilledet i relation til unge ledige samt hvilke indsatser Herning Kommune i dag tilbyder de unge ledige henvises til notatet "Beskæftigelsesplanens baggrund"