Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

Vision

I Herning Kommune skal indsatsen på beskæftigelsesområdet tage afsæt i såvel de aktuelle udfordringer samt de fremtidige udfordringer heriblandt forventet efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Visionen for beskæftigelsesindsatsen er beskrevet i Byrådets arbejdsgrundlag for 2018-2021:

"… Herning-egnen er hjertet af produktions-Danmark. For få år siden var det opfattelsen, at produktionsjobbene ville forsvinde og blive erstattet af job med viden og kreativitet som kerneindhold. Sådan er det langt fra gået. Faktisk flytter en række virksomheder produktions-arbejdspladser tilbage til Danmark.

Det øger efterspørgslen efter kvalificeret, fagligt uddannet arbejdskraft. Byrådet fastholder derfor den målrettede indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det er afgørende vigtigt at gøre op med det ensidige fokus på gymnasiale uddannelser, som synes at være fremherskende i dag. Byrådet ønsker i den sammenhæng et tættere samarbejde mellem Herning Kommune og erhvervsskolerne.

… En helt særlig indsats skal iværksættes over for ungeledigheden, som stadig er for høj på Herning-egnen. Byrådet ønsker, at Beskæftigelsesudvalget særskilt prioriterer udfordringen og kommer med bud på mulige initiativer. Det kan blandt andet ske med afsæt i det såkaldte BUE-arbejde (samarbejde om beskæftigelse, uddannelse og erhverv). Det er selvfølgelig vigtigt, at områdets virksomheder tager et medansvar for at få løftet de yngste ledige ind på arbejdsmarkedet. Det drejer sig også om at stille et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed for de unge, der har behov for det.

… Byrådet anerkender samtidig, at Herning Kommune grundlæggende har en udfordring: Uddannelsesniveauet i befolkningen er, ud fra en gennemsnitsbetragtning, for lavt. Det kan allerede på relativt kort sigt skabe udfordringer for det lokale erhvervsliv i takt med, at nogle af de markante udviklingstendenser, der er beskrevet i indledningen, slår endnu tydeligere igennem. Byrådet har fokus på, at de lokale virksomheder får størst muligt gavn af den omlægning af voksen-efteruddannelsessystemet, som netop er gennemført landspolitisk. De lokale virksomheder skal kunne rekruttere veluddannet arbejdskraft."

Temaer på 3-5 års sigt

De lokalpolitiske temaer på beskæftigelsesområdet er aktuelt de følgende:

  1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
  2. Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge 
  3. Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet 
  4. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Til hvert af de fire temaer er der formuleret årsmål for 2018, samt strategier for indsatsen i de kommende år.