Tilbage

Beskæftigelsesplan

Her finder du vores plan for beskæftigelse.

I planen kan du læse om de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den indeholder også mål og indsatsområder fra Beskæftigelsesministeren.

Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål og strategier er beskrevet og som følge heraf også samarbejdet med virksomhederne.

Herning Kommunes beskæftigelsesplan.

Formålet med Beskæftigelsesplanen er at afstikke retningen for den samlede beskæftigelsesindsats i Herning Kommune, og Beskæftigelsesplanen tager således afsæt i kortlægningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer - på kort og på langt sigt. Der tages også afsæt i Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder, hvor Herning Kommune forholder sig til, konkret hvilken udfordring, der er i Herning i forhold ministerens indsatsområder.

Ud fra disse udfordringer formuleres lokalpolitiske mål, og disse mål er omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Det er altså i Beskæftigelsesplanen, at visionen, retningen og målene for beskæftigelsesindsatsen i 2018 er beskrevet.

De beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskrivelsen af beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune er beskrevet i "Beskæftigelsesplanens baggrund".

Beskæftigelsesindsatsen i 2018 skal sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for at få flest mulig i job på kort og på længere sigt - en målrettet, men også bredspektret indsats med særlig fokus på 4 temaer: At unge under 25 år skal være i arbejde eller i uddannelse, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge, at borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet, og at rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd.

Tilblivelsen af Beskæftigelsesplanen er sket på baggrund af en tæt dialog imellem Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune og i tæt samarbejde med lederne i Beskæftigelsesafdelingen.

Denne dialog har bidraget til at kvalificere det samlede arbejde omkring Beskæftigelsesplanen og optimere mulighederne for at udmønte de vedtagne mål og indsatsområder i den daglige drift.


I Herning Kommune skal indsatsen på beskæftigelsesområdet tage afsæt i såvel de aktuelle udfordringer samt de fremtidige udfordringer heriblandt forventet efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Visionen for beskæftigelsesindsatsen er beskrevet i Byrådets arbejdsgrundlag for 2018-2021:

"… Herning-egnen er hjertet af produktions-Danmark. For få år siden var det opfattelsen, at produktionsjobbene ville forsvinde og blive erstattet af job med viden og kreativitet som kerneindhold. Sådan er det langt fra gået. Faktisk flytter en række virksomheder produktions-arbejdspladser tilbage til Danmark.

Det øger efterspørgslen efter kvalificeret, fagligt uddannet arbejdskraft. Byrådet fastholder derfor den målrettede indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det er afgørende vigtigt at gøre op med det ensidige fokus på gymnasiale uddannelser, som synes at være fremherskende i dag. Byrådet ønsker i den sammenhæng et tættere samarbejde mellem Herning Kommune og erhvervsskolerne.

… En helt særlig indsats skal iværksættes over for ungeledigheden, som stadig er for høj på Herning-egnen. Byrådet ønsker, at Beskæftigelsesudvalget særskilt prioriterer udfordringen og kommer med bud på mulige initiativer. Det kan blandt andet ske med afsæt i det såkaldte BUE-arbejde (samarbejde om beskæftigelse, uddannelse og erhverv). Det er selvfølgelig vigtigt, at områdets virksomheder tager et medansvar for at få løftet de yngste ledige ind på arbejdsmarkedet. Det drejer sig også om at stille et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed for de unge, der har behov for det.

… Byrådet anerkender samtidig, at Herning Kommune grundlæggende har en udfordring: Uddannelsesniveauet i befolkningen er, ud fra en gennemsnitsbetragtning, for lavt. Det kan allerede på relativt kort sigt skabe udfordringer for det lokale erhvervsliv i takt med, at nogle af de markante udviklingstendenser, der er beskrevet i indledningen, slår endnu tydeligere igennem. Byrådet har fokus på, at de lokale virksomheder får størst muligt gavn af den omlægning af voksen-efteruddannelsessystemet, som netop er gennemført landspolitisk. De lokale virksomheder skal kunne rekruttere veluddannet arbejdskraft."

Temaer på 3-5 års sigt

De lokalpolitiske temaer på beskæftigelsesområdet er aktuelt de følgende:

 1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 2. Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge 
 3. Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet 
 4. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Til hvert af de fire temaer er der formuleret årsmål for 2018, samt strategier for indsatsen i de kommende år.


Det vil vi i 2018

Fra 2016 blev reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenklet, så det fremadrettet er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken forsørgelsesydelse refusionen vedrører. Det eneste fokus for indsatsen skal herefter være, at få borgeren i uddannelse eller arbejde. Målet for de unge i Herning Kommune i 2018, tager således afsæt i dette overordnede tema, der har til formål at nedbringe ungeledigheden i Herning Kommune.

Der er til temaet fastsat et årsmål, der har fokus på, at få flest mulige unge ledige i uddannelse eller arbejde. Målet dækker alle målgrupper af unge offentligt forsørgede - uanset hvilken ydelse, den unge modtager.

Med følgende årsmål sikres en sammenhængende ungeindsats med fokus på at nedbringe ungeledigheden i Herning Kommune:

Herning Kommune skal i 2018 have færre unge offentligt forsørgede end landsgennemsnittet.

Det gør vi i 2018

Indsatsen for unge er opprioriteret igennem omorganisering af kommunens ungeindsats. Med omorganiseringen samles indsatsen for unge i én ny Ungevejledning i Beskæftigelsesafdelingen.

Omorganiseringen trådte i kraft pr. 1. september 2017. Den nye Ungevejledning består af de fire tidligere enheder: Ungeenheden, BIC Ungeteam, CEB Ungeindsats og CEB Next Job. Ungevejledningens målgruppe er alle unge der modtager uddannelseshjælp i alderen 18-24 år i kommunen.

De resterende målgrupper for unge i aldersgruppen 18-24 år er forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der alle er tilknyttet Jobcentret, samt sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb, der er tilknyttet Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse. I 2018 vil beskæftigelsesområdet have seks særligt udvalgte fokusområder i relation til unge i aldersgruppen 18-24 år.

Første fokusområde bliver at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge. Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at unge der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet får den nødvendige støtte. Initiativerne der skal sikre en helhedsorienteret støtte til de unge, er Ungevejledningens samarbejde med frivillige i Headspace Herning samt to særligt tilrettelagte projekter kaldet "High five" og "Unge liv".

Det andet fokusområde bliver at fremme en sammenhængende ungeindsats, hvor man arbejder med at lette overgangen fra barn til voksen. Tredje fokusområde for Ungevejledningen bliver, at fremme de unges muligheder for beskæftigelse igennem virksomhedsrettet samarbejde. Under den virksomhedsrettede indsats, skal der sikres en håndholdt indsats, der kan understøtte at flere unge aktivitetsparate fastholder deres mulighed for at opnå langvarig og permanent beskæftigelse.

Initiativerne herunder bliver mentorstøtte, efterværn samt anvendelse af særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud. Fjerde fokusområde bliver understøttelse af det tværgående samarbejde, der skal fremme uddannelsesmulighederne for Herning Kommunes unge.

Det tværgående samarbejde på uddannelsesområdet skal fremmes igennem forskellige initiativer, herunder fokus på rådgivning omkring uddannelsesmuligheder, fortsat anvendelse og udvikling af produktionsskoleforløbene, fokus på anvendelse af mentorstøtte, samt at sikre de unge tilstrækkelig støtte i overgangen til uddannelsessystemet.

Femte fokusområde bliver at yde en fortsat intensiv indsats for de forsikrede ledige samt jobparate unge, hvilket skal ske gennem tæt og hyppig opfølgning. Som følge af den ungeanalyse, som administrationen udarbejdede i foråret 2017, arbejdes der fortsat på at få fat i de unge ledige endnu tidligere - hvilket vil sige få dage efter, at de er meldt ledige.

I 2018 videreudvikles ligeledes koncept for den særlige indsats for dimittender. Sjette fokusområde omhandler arbejdet med sygedagpengemodtagere samt sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb. I 2018 vil der blive ydet en særlig indsats for unge kvinder på området. De unge kvinder skal gennem en særlig tilrettelagt mentorindsats samt undervisning, søge at bedre deres egne livsbetingelserne.

Det primære fokus for forløbene er at hjælpe den enkelte unge kvinde med at skabe bedre sammenhæng mellem privatliv og job. For en beskrivelse af udfordringsbilledet i relation til unge ledige samt hvilke indsatser Herning Kommune i dag tilbyder de unge ledige henvises til notatet "Beskæftigelsesplanens baggrund"


Det vil vi i 2018

Herning Kommunes indsats i forhold til flygtninge tager udgangspunkt i den vedtagne strategiplan på integrationsområdet. Strategiplanen fastlægger strategien for indsatsen i forhold til "Den beskæftigelsesrettede indsats", "Danskuddannelse", "Boligplacering" og "Det frivillige arbejde.

Herning Kommune vil i 2018 fortsat prioritere, at flygtninge og familiesammenførte bliver en del af arbejdsstyrken og at de hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sproglige færdigheder og samfundsforståelse, således at den enkelte får gode forudsætninger for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Herning Kommune, Lærdansk, samt private og offentlige virksomheder.

Herning Kommune vil i 2018 arbejde for at øge den arbejdsmarkedsrettede integration for flygtninge bl.a. via målrettet opkvalificering til jobs indenfor industrien og indenfor Sundhed og Ældre. Der er fastsat følgende årsmål:

Integrationsindsatsens skal fremmes gennem en særlig styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre flygtninge tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målet skal realiseres igennem udvikling af nye metoder, der skal understøtte kompetenceafklaring og opkvalificering af flygtninge inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Det gør vi i 2018

Der vil i 2018 være yderligere fokus på at styrke samarbejde med virksomheder om etablere Integrationsgrunduddannelsespladser f.eks. Falck og Danske Fragtmænd. I 2016 startede projekt "Ny Fremtid", der har til formål at opkvalificere flygtninge til jobs indenfor metalindustrien.

I perioden 2016-2019 forventes ca. 50 flygtninge at deltage i projektet, hvor flygtningene tilknyttes en værtsvirksomhed, der tilbyder praktik. Samtidig får flygtningen en mentor tilknyttet, der er ansat i virksomheden. Undervejs i praktikken arbejdes der målrettet med opkvalificering af flygtningen i relation til de opgaver, som virksomheden har behov for at få løst, mens de også tilbydes relevant opkvalificering i form af AMU-kurser på erhvervsskolen.

Med afsæt i den nye integrationslov vil Herning Kommune i samarbejde med Lærdansk sørge for at flest mulig flygtninge hurtigst muligt efter modtagelsen bliver aktiveret i lokale virksomheder med henblik på opkvalificering af sproglige og faglige kompetencer.

Lærdansk har også i 2018 rollen som virksomhedskonsulent for flygtninge i Herning Kommune for at understøtte et tæt samspil med de lokale virksomheder, så flest mulig flygtninge hurtigst muligt bliver integreret på det lokale arbejdsmarked I september 2017 blev projekt "Ny Start - i job i Sundhed og Ældre" igangsat. Projektet er en 2 årig Integrationsgrunduddannelse (IGU), der har til formål at opkvalificere flygtninge til jobs i Sundhed og Ældre eller til ordinær uddannelse. Baggrunden er, at Sundhed og Ældre i de kommende år vil mangle kvalificeret arbejdskraft og projektets mål er at opkvalificere flygtninge i forhold til de kompetencer der efterspørges i Sundhed og Ældre på kort og lang sigt eller uddannelse.

IGU eleven ansættes i en 2 årig praktikstilling i Sundhed og Ældre. 3 plejecentre indgår i projektet som praktikværter. Eleven har en fast mentor, som er en af plejecentrets medarbejdere. I løbet af de 2 år er der 20 ugers undervisning/opkvalificering på henholdsvis Social- og Sundhedsskolen (AMU-kursus) og LÆRDANSK. Der er tilknyttet en gennemførselsvejleder til projektet, som er gennemgående i forhold til eleven igennem hele forløbet, Der etableres et kursusforløb i samarbejde med LærDansk for flygtningekvinder, som ikke har tidligere arbejdsmarkedserfaring fra hjemlandet og som følge heraf ikke har en arbejdsidentitet.

Kursusforløbet har til formål at støtte kvinderne i, at se sig selv som en del af det danske arbejdsmarkedet med de rettigheder og pligter det medfører. Kursusforløbet skal indeholde samfundsforståelse og kultur, virksomheds/institutionsbesøg i tæt kobling med sundhed og trivsel. Der indgår danskundervisning.

For en beskrivelse af udfordringsbilledet i relation til integration af flygtninge samt hvilke indsatser Herning Kommune i dag tilbyder flygtninge henvises til notatet "Beskæftigelsesplanens baggrund".


Det vil vi i 2018

Herning Kommune vil i 2018 have særligt fokus på at få flere borgere, der er på kanten af arbejdsstyrken, til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på varig selvforsørgelse.

Der er fastsat følgende årsmål:

Der iværksættes initiativer i samarbejde med lokale virksomheder om etablering af småjobs samt kombination af praktik og lønnede timer.

Det gør vi i 2018

Beskæftigelsesafdelingen ønsker at opprioritere indsatsen over for de borgere, der har svært ved at fastholde eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men som dog stadig har et jobperspektiv. Til denne gruppe af borgere hører forsikrede ledige med mere end 66 ugers ledighed og de jobparate kontanthjælpsmodtagere. For at opprioritere indsatsen for borgere på kanten af arbejdsstyrken samles indsats og opfølgning for målgruppen i en ny enhed - JobPlus, der oprettes i efteråret 2017, og som bliver organisatorisk forankret i Jobcenteret.

I Jobplus skal der udvikles nye metoder med henblik på at få flere borgere på kanten af arbejdsstyrken tilbage i arbejde. I JobPlus vil der være særligt fokus på etablering af småjobs i lokale virksomheder. Altså jobs startende med lavt ugentligt timetal. Erfaringer fra andre kommuner viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere, der ellers har lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Småjobs skal gerne give de ledige nye kompetencer og dermed øge deres chance for at komme tættere på at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem småjob øges borgerens færdigheder, erfaring og selvtillid. Småjobs er ikke et mål i sig selv, men et middel til at få borgeren tilbage i varig selvforsørgelse.

I Jobplus er der et særligt småjobsteam - Småjobs+, der skal kontakte virksomheder med henblik på oprettelse af småjobs og samtidig varetage indsatsen for en gruppe på ca. 100 borgere, der er motiverede og i målgruppen for småjobs.

Den metode og de erfaringer, der bliver udviklet og gjort i Småjobs+ skal på sigt udbredes til resten af Jobplus og til de øvrige enheder i Beskæftigelsesafdelingen. En del af metodeudviklingen vil også bestå i øget fokus på forpligtende samarbejder med virksomhederne, hvor begge parter forpligter sig i forhold til at få borgere i målgruppen tilbage i arbejde.

For at stimulere efterspørgslen på småjobs vil Beskæftigelsesafdelingen etablere et samarbejde mellem Småjob+ og Drift & Service for at etablere kommunale småjobs og optræne borgere "på kanten" af arbejdsstyrken til at kunne varetage småjobs og herigennem blive selvforsørgende. Der ansættes to medarbejdere i Drift & Service, der får ansvaret for optræning og ledelse af de borgere, der indgår i projektet. Målet er, at der etableres et antal faste pladser med småjobs i afdelingen.

Samarbejdet med Drift & Service bliver en del af indsatsen i Småjobs+. Borgerne, som bliver ansat i småjobs i Drift & Service, kan dels ses som en intern rekrutteringskanal for afdelingen, men planen er desuden at trække på det store virksomhedsnetværk, som afdelingen har, til at matche småjobbere med ordinære ansættelser hos Drift & Services eksterne samarbejdspartnere.

Den metode, der bliver udviklet i samarbejdet, skal efterfølgende udbredes til nye samarbejdsaftaler med andre virksomheder om faste træningspladser og småjobs i virksomhederne.

I arbejdet med at etablere småjobs til a-dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed vil jobcenteret arbejde tæt sammen med de relevante a-kasser, der blandt andet bliver involveret i at henvise ledige dagpengemodtagere til småjobs.


Det vil vi i 2018

Med den igangværende, positive konjunkturudvikling er der reelt skabt et vækstpotentiale på tværs af brancher og sektorer i de lokale virksomheder - herunder inden for håndværksfagene, industrien, detailhandel, servicefagene m.fl.

En optimal udnyttelse af vækstpotentialet gavner ikke blot den enkelte virksomhed, men bidrager også til at skabe økonomisk tryghed og velfærd for de mennesker, som i kraft af et opsving får en ny chance på arbejdsmarkedet. Samtidig betyder en stigende beskæftigelse færre udgifter til forsørgelse og kompenserende ordninger på det sociale område. På beskæftigelsesområdet har det allerhøjeste prioritet at understøtte, at virksomhederne har rettidig adgang til kvalificeret arbejdskraft, således at vækstpotentialet udnyttes bedst muligt - til gavn for virksomheder, vækst og velfærd.

Herning Kommune vil i 2018 iværksætte en række initiativer, som skal styrke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen.

Der er fastsat følgende årsmål i 2018:

Der etableres et tættere samarbejde med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder.

Der iværksættes virksomhedsrettede initiativer, som skal understøtte nedbringelse af sygefravær.

Det gør vi i 2018

Tættere samarbejde med virksomhederne om de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder Jobcentret varetager det overordnede ansvar for koordinering af virksomhedsservice, og i 2018 gennemfører Jobcenter Herning følgende lokalt forankrede initiativer med henblik på at styrke samarbejdet med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder:

 • I regi af LKS-samarbejdet (Det lokalt koordinerede samarbejde) føres en tæt dialog med virksomhederne omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer og handlingsmuligheder. Dette med særlig fokus på efteruddannelse af allerede ansatte. 
 • Jobcenteret indleder et samarbejde med udvalgte virksomheder og afholder screeningssamtaler med ledige, inden disse henvises til de jobs, virksomhederne ønsker besat. 
 • Der iværksættes brancherettede initiativer, som skal styrke dialogen med de lokale virksomheder og herigennem bidrage til at sikre balancen imellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer. 
 • Jobcenteret gennemfører en målrettet indsats rettet mod fleksjobbere. Her vil der være fokus på efterværn for nye fleksjobbere samt på afprøvning af, om borgere i fleksjob kan øge deres ugentlige timetal. 
 • Jobcenteret arbejder sammen med Ringkøbing-Skjern og Struer Kommune om rekruttering af i alt ca. 255 medarbejdere til nyoprettede stillinger i SKAT. 
 • Beskæftigelsesafdelingen gennemfører i samarbejde med blandt andre Ikast-Brande Kommune og Erhvervsrådet en IT-Ambitionsdag, primo 2018. Formålet er at sætte fokus på, hvordan Herning og Ikast-Brande bedst kan forberede sig på og placere sig offensivt ift. den digitale og teknologiske udvikling og omstilling i producerende virksomheder.

Jobcenterchefen i Herning varetager Formandskabet i Vestalliancen - et tværkommunalt samarbejde på tværs af Jobcentrene i Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Ikast-Brande og Herning Kommuner.

Formålet med etableringen af Vestalliancen er at sikre, at Jobcentrene i fællesskab understøtter et sammenhængende og dynamisk arbejdsmarked til gavn for virksomhederne i Vest.

I regi af Vestalliancen er der blandt andet udviklet fælles virksomhedsrettede "servicepakker", dvs. fælles virksomhedsrettede koncepter i forhold til indsatserne omkring rekruttering, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Herudover er der blandt andet etableret tværgående netværk med henblik på at styrke den fælles rekrutteringsindsats.

I regi af Vestalliancen er det besluttet: 

 • At der i 2018 udvikles på snuse-minimoduler/ kursusdage for ledige målrettet landbrug, servicefag samt bygge og anlæg 
 • At der gennemføres flere fælles åbent hus-arrangementer på større arbejdspladser 
 • At brugen af realkompetencevurdering (RKV) styrkes og videreudvikles
 • At udnytte det strategiske samarbejde m. uddannelsesinstitutioner, Jobcentre og a-kasser omkring rekruttering fra andre landsdele 
 • At Iværksætte fælles videokampagne i Jobcentrene med henblik på at eksponere Vestjylland som et stærkt håndværks- og industriområde 
 • At iværksætte informationskampagne omkring brugen af små-jobs.

Nedbringelse af sygefravær

Erfaringer viser, at en tidlig, koordineret indsats med tæt inddragelse af den sygemeldtes arbejdsplads styrker mulighederne for, at den sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så tidligt som muligt.

I 2018 har Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelses (CEB) afgørende fokus på følgende virksomhedsrettede initiativer, som skal understøtte nedbringelse af sygefravær: 

 • At omlægge den tidlige, koordinerede indsats for sygemeldte i job, så samarbejdet med den sygemeldte og dennes arbejdsgiver samordnes og fremrykkes. 
 • At én og samme medarbejder varetager kontakten til den sygemeldte og dennes arbejdsplads under sygeforløbet

I 2018 omlægges den tidlige koordinerede indsats, idet alle førstegangssamtaler for sygemeldte, som er i et ansættelsesforhold, søges afholdt på arbejdspladsen (forudsætter både virksomhedens og den ansattes accept). Ved samtalen deltager den sygemeldte, én eller flere repræsentanter for arbejdspladsen samt jobkonsulenten fra CEB.

CEB sender kvartalsvise nyhedsbreve til lokale virksomheder med aktuelle emner i relation til sygefravær og jobfastholdelse. I 2018 skal denne kommunikationskanal anvendes konkret til at forberede virksomhederne og sikre deres positive medvirken til den tidlige inddragelse.

CEB deltager i det landsdækkende projekt "Sammen om fastholdelse" - et projekt som støttes af "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet understøtter en grundlæggende omstilling- og udviklingsproces i forhold til indsatsen for sygemeldte, idet det samlede ansvar for myndighedsopgaven og fastholdelsesindsatsen i forhold til den enkelte sygemeldte placeres hos én og samme medarbejder.

Dette med virkning fra 2018. Medarbejderne, der fremover skal varetage den koordinerede indsats for alle sygedagpengemodtagere som er i et ansættelsesforhold, betegnes som fastholdelsesrådgivere, og de vil i 2018 gennemgå et formelt efteruddannelsesforløb, der skal ruste dem yderligere til de nye virksomhedsrettede opgaver.

I 2018 vil CEB også have skærpet fokus på at flere af de virksomhedspraktikker, borgerne placeres i som led i indsatsplanen, skal føre til ansættelse samme sted. Det skal ske - bl.a. ved anvendelse af Prognoseværktøjet - gennem mere målrettet udsøgning af virksomheder og brancher med gode jobmuligheder.


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af baggrunden for kommunens beskæftigelsesplan. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Forside på beskæftigelsesplanen

Kontaktinfo

Carsten Lagoni
Social -og beskæftigelseschef
Tlf.: 20674157
Mobil: 20674157
Send e-mail til bskcl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.