Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Natur og miljøvurdering

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

Herning Kommune har foretaget en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Vandforsyningsplanen dækker over et område hvor i der ligger 9 Natura 2000-habitatområder, hvoraf de to også er Natura 2000-fuglebeskyttelsesområder. Området som Vandforsyningsplanen dækker over ligger endvidere i opland til 3 fjordområder, der alle er udpeget til både Natura 2000- habitatområde, Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde.

Med Vandforsyningsplanen udlægges der flere områder som selvforsyningsområde. Disse områder har hidtidigt ligget som forsyningsområde for vandforsyningsselskaber, men forsynes i dag ikke af vandforsyningsselskaber. Det vurderes derfor at der ikke sker ændringer som kan påvirke Natura 2000-områder som følge af ændringen i kommunens udpegning af selvforsyningsområder. En mindre stigning i vandindvindingen som følge af befolkningstilvæksten vurderes heller ikke at påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Fremtidige ændringer i indvinding behandles behørigt efter gældende lovgivning hvorved det sikres, at der ikke sker væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder, arter beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV, opført som rødlistede eller udpeget som kommunal ansvarsart.

Det er kommunens vurdering, at Vandforsyningsplanen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på Natura 2000-områder. Det er endvidere Kommunens vurdering, at planen er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyper og arter på udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områderne. Endelig er det kommunens vurdering, at Vandforsyningsplanen ikke medfører en negativ påvirkning på arter beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV eller vil skade deres yngle- eller rasteområder.

Rødlistearter:

En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste vil kunne forekomme i nærområdet. Den væsentligste årsag til, at arter er så pressede at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder ændres eller forsvinder. Mange arter optræder i små isolerede bestande og hertil kommer, at nogle arter er presset af indirekte påvirkninger såsom klimaændringer, kvælstofdeposition, ændrede driftsformer i land- og skovbrug mv. eller direkte ved fældning af træer og fjernelse af dødt ved. Vandforsyningsplanen vurderes ikke at udgøre en trussel, der vil medføre en væsentlig påvirkning af arter, som er optaget på den danske Rødliste.

Ansvarsarter:

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Det vurderes, at projektet, ikke strider imod kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur. Planen vurderes at være uden negative konsekvenser for kommunale ansvarsarter.

Lov om Miljøvurdering

Ifølge "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer" skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en plan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse på Herning Kommunes planafdeling.