Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Hvor kommer vandet fra?

Her kan du læse om dannelsen af grundvandet og hvorfor grundvandet skal behandles på et vandværk inden det bliver til drikkevand.

Grundvand

Grundvandet dannes ved, at regnvand siver ned gennem de forskellige jordlag til grundvandsmagasinerne. Grundvandsmagasinerne er vand, der under jordoverfladen udfylder porer og sprækker mellem sandkorn og lerpartikler.

Grundvand kan kun indvindes fra de lag, som tillader strømning af vand, og i Herning sker al vandindvinding fra sandlag. Mere finkornede aflejringer som ler og organiske aflejringer, f.eks. brunkul, kan ikke bruges til indvinding. Vandindvindingsforholdene er helt afhængige af de geologiske forhold.

Sand og grus kan indeholde og transportere meget vand, fordi hulrummene mellem de enkelte korn er forholdsvis store. I lerlag findes kun en lille mængde vand, som siver meget langsomt gennem laget, medmindre der er sprækker, hvor vandet nemmere kan finde vej.  

De fleste vandværker indvinder vand fra dybtliggende grundvandsmagasiner i sandlag mellem 70 og 200 meter under overfladen og grundvandet er mellem 200 og 500 år gammelt. Disse grundvandsmagasiner har en god ydeevne, og de er generelt godt beskyttet imod forurening.

Enkelte vandværker og de fleste markvandingsanlæg indvinder vand fra mere overfladenære magasiner. Disse magasiner er dannet under istiderne, for mindre end 2,6 millioner år siden. Boringerne er typiske mellem 15 og 50 meter. Alderen på grundvandet i disse magasiner kan svinge fra mellem 20 til 100 år.

Hvis grundvandsmagasinet ligger dybt og under mange meter ler, siger man at det er godt beskyttet. Et overfladenært magasin, der kun er dækket af sand eller grus er meget sårbart og dårligt beskyttet mod forurening fra overfladen og omkringliggende forureninger.

Geologien og beskyttelsen af grundvandet omkring vandværkerne er detaljeret beskrevet i redegørelserne fra grundvandskortlægningen. 

Grundvandsdannelsen i Herning Kommune er rigelig til at sikre bæredygtig indvinding af vand til befolkningens behov for drikkevand - også på langt sigt.

Grundvandskvaliteten er god i det meste af kommunen, men grundvandet har ofte højt indhold af aggressiv kuldioxid og en lav ledningsevne. Det vil sige, at vandet er blødt med lavt indhold af salte (ioner).

Drikkevandet

For at grundvandet kan blive til godt drikkevand skal det behandles på et vandværk. Vandet skal behandles fordi det kan indeholde naturligt forekommende stoffer som aggressiv kuldioxid, ammonium, jern, mangan mv. Indhold af disse stoffer er ikke sundhedsskadeligt, men den aggressive kuldioxid kan tære installationer, jern og mangan giver vandet en gullig eller sort farve og en afvigende smag.

På vandværket gennemgår grundvandet/råvandet en simpel vandbehandling for at fjerne de naturligt forekommende stoffer. Ved simpel vandbehandling bliver vandet iltet, neutraliseret og filtreret gennem sandfiltre.

Grundvandet kan blive forurenet af menneskelig aktivitet på eller tæt ved jordoverfladen. Forurening kan komme fra spild af forskellige miljøfarlige stoffer, men det kan også komme fra nedsivning af husspildevand, håndtering af pesticider og spredning af gødning. Disse stoffer kan ikke fjernes ved simpel vandbehandling.

Grundvandet kan dog også blive forurenet eller mindre egnet som drikkevand, hvis der er for høje indhold af naturligt forekommende stoffer i vandet. Det høje stofindhold kan forekomme, hvis de naturligt forekommer i høje koncentrationer i jordlagene omkring vandindvindingen eller ved at der sker en for stor indvinding af grundvand i området (det kaldes overudnyttelse af ressourcen). Grundvandet kan indeholde så høje værdier af naturligt forekommende stoffer, at de ikke kan fjernes ved simpel vandbehandling.

Kvaliteten af drikkevandet skal overholde Drikkevandsbekendtgørelsen, som fastsætter vandkvalitetskrav i forhold til menneskers sundhed, både for de stoffer der forekommer naturligt i grundvandet og for de stoffer der er tilført vandet fra menneskelig aktivitet (forureninger).

Drikkevandskvaliteten hos de almene vandværker i Herning Kommune er generelt af høj kvalitet, og alle vandforsyningerne leverer i dag drikkevand som overholder kvalitetskravene for pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Dog er der påvist pesticider eller miljøfremmede stoffer i nogle boringer til flere vandværker, ofte lige omkring detektionsgrænsen. Det vil sige langt under grænseværdien. Omfanget er nærmere beskrevet i datablade for de enkelte vandværk:

(Abildå; Aulum; Haderup; Herning Vand; Snejbjerg; Studsgård; Vildbjerg; Ørnhøj)

Læs mere om hvor vandet kommer fra på miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Antallet af stoffer, der undersøges for i både grundvand og drikkevand ændres løbende efterhånden som ny viden kommer til.