Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Vandressourcen

Nuværende indvinding

De samlede indvindingstilladelser til indvinding af grundvand i 2017 i Herning Kommune er 74,5 millioner m³. Det er dog kun en mindre del af tilladelserne, som er givet til vand med krav om drikkevandskvalitet.

Nuværende indvinding

Anlæg

Tilladelse 2017

Indvinding 2017

Almene Vandværker

7.396.000 m3

6.408.708 m3

Andet drikkevand*

113.000 m3

63.177 m3

Erhvervsmæssige afgrøder

61.652.318 m3

24.152.283 m3

Erhvervsanlæg uden drikkevandskvalitet

5.173.200 m3

6.017.731 m3

Havevand

179.632 m3

ukendt

I alt

74.514.150 m3

36.641.899 m3

*Ejendomme med egen forsyning af drikkevand har ofte ikke en tilladelse og de brugte mængder kendes ikke for anlæg uden tilladelse. Mængderne er derfor større i virkeligheden. Det ikke-registrerede forbrug til husholdninger og landbrugsdrift skønnes at være ca. 1.000.000 m3/år.

Tilladelser til markvanding udgør den største mængde i tilladelserne, svarende til ca. 80 % af den samlede mængde.

Der er stor forskel i udnyttelsen af tilladelserne til de forskellige typer af anlæg. Indvinding af drikkevand er rimelig stabil fra år til år, mens f.eks. behov for markvanding ændrer sig væsentligt fra år til år. Året 2018 var meget tør og varm i en lang periode. Tilladelserne til markvanding blev i gennemsnit udnyttet med 91% i 2018 mod kun 39% i 2017.

Udvikling i forhold til tidligere vandforsyningsplan

I den tidligere vandforsyningsplan er den samlede mængde i indvindingstilladelser opgjort til 85 millioner m3. Faldet skyldes hovedsageligt at mange dambrug er nedlagt eller har fået ændret deres indvinding fra overfladevand til grundvand, hvilket giver et mindre vandbehov. Den samlede mængde på de andre anlægstyper er faldet med nogle få procent, hvilket for tilladelser til drikkevand skyldes, at tilladelserne er tilpasset i forhold til faktiske behov. For tilladelser til formål uden drikkevandsbehov skyldes fald mest bortfald i tilladelser til ikke aktive anlæg.

Den faktiske indvinding til almen vandforsyning er steget med 13 % siden 2009.

Udviklingen i vandbehovet

Vandværker

Der er stor forskel på størrelsen af vandforsyningsselskaberne, dels i forhold til den indvundne mængde og dels i forhold til det geografiske område selskabet skal forsyne. Herning Vand A/S dækker mere end halvdelen af behovet for drikkevand.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har vandværkerne en indvindingstilladelse tilpasset behovet. Udvikling i indvinding og behov for de enkelte selskaber er beskrevet i databladet for det enkelte vandværk.

Udvikling i vandbehovet
 Vandværk

Indvinding 2017

m3

Tilladelse

m3 pr. år

udnyttet

Abildå Vandværk

190.901

170.000

112%

Aulum Vandværk

320.567

375.000

85%

Fasterholt Vandværk

20.900

40.000

52%

Feldborg Vandværk

37.129

50.000

74%

Haderup Vandværk

47.175

60.000

79%

Hammerum Vandværk

233.328

300.000

78%

Haunstrup Vandværk

16.401

25.000

66%

Herning Vand

3.551.717

4.000.000

89%

Karstoft Vandværk

45.520

85.000

54%

Kibæk Vandværker

208.419

245.000

85%

Sandet Vandværk

66.162

85.000

78%

Skarrild Vandværk

24.897

30.000

83%

Snejbjerg Vandværk

303.090

360.000

84%

Stakroge Vandværk

21.308

66.000

32%

Studsgård Vandværk

46.595

65.000

72%

Sunds Vandværk

316.606

365.000

87%

Sønder-Felding Vandværk

233.518

250.000

93%

Sørvad Vandværk

68.362

90.000

76%

Vildbjerg Vandværk

571.991

600.000

95%

Vind Vandværk

36.920

50.000

74%

Ørnhøj Vandværk

47.202

70.000

67%

Abildå Vandværk har overskredet tilladelsen i 2017, da værket har leveret vand til Ørnhøj Vandværks forsyningsområde i en periode pga. forurening på Ørnhøj Vandværk.

Der forventes ikke den store udvikling i mængderne for nuværende tilsluttede husstande og erhverv. Vandforbruget til private boliger og erhverv er faldet siden 1990, hvor det blev lovpligtigt at betaling for vand skal ske efter måler.

Fremtidigt behov for de almene vandforsyninger.

Behovet for indvinding i 2030 for de enkelte forsyningsområder er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområdet.

I bilagene for de enkelte vandværker er beregnet fremtidigt behov for indvinding og behandlingskapacitet, samt vurderet om kommende behov giver anledning til udvidelse af indvindings- eller behandlingsanlæg.

Fremtidigt behov
 Vandværk

Nuværende behov

Behov 2030

Stigning

Abildå Vandværk

170.000

170.535

0,31%

Aulum Vandværk

320.000

438.330

36,98%

Fasterholt Vandværk

24.000

23.395

-2,52%

Feldborg Vandværk

35.000

58.730

67,80%

Haderup Vandværk

50.000

68.985

37,97%

Hammerum Vandværk

240.000

354.000

47,50%

Haunstrup Vandværk

13.500

35.590

163,63%

Herning Vand

3.700.000

4.056.520

9,64%

Karstoft Vandværk

51.000

74.210

45,51%

Kibæk Vandværk

230.000

298.140

29,63%

Sandet Vandværk

74.000

74.210

0,28%

Skarrild Vandværk

25.000

37.280

49,12%

Snejbjerg Vandværk

301.000

392.620

30,44%

Stakroge Vandværk

22.000

21.750

-1,14%

Studsgård Vandværk

50.000

68.650

37,30%

Sunds Vandværk

320.000

402.695

25,84%

Sønder-Felding Vandværk

230.000

276.975

20,42%

Sørvad Vandværk

69.000

122.360

77,33%

Vildbjerg Vandværk

600.000

796.975

32,83%

Vind Vandværk

40.000

75.220

88,05%

Ørnhøj Vandværk

45.000

65.625

45,83%

I alt

6.609.500

7.952.795

20,32%

Samlet behov for indvinding til almen vandforsyning vurderes at stige med 20% til 2030. Heraf er de 15% tilslutning af ejendomme med egen indvinding. Derfor vil presset generelt på grundvandsressourcen kun vil stige med 5%.

Indvinding til almen vandforsyning foregår hovedsageligt i dybere grundvandsmagasiner, og det vurderes, at disse magasiner har kvantiteten til at klare 20 % ekstra indvinding.

Uden drikkevandskvalitet

Behovet for indvinding af vand uden drikkevandskvalitet er svært at forudsige.

Langt hovedparten af indvindingerne er til vanding af landbrugsafgrøder, og dette behov af hænger af vejret.

Øget indvinding af vand uden drikkevandskvalitet sker fra øvre magasiner, som påvirker vandressourcen meget lokalt. Derfor kræver hver enkelt forøgelse en vurdering af den lokale påvirkning af naturen.