Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Forsyningsstruktur

Nuværende vandforsyning

Drikkevand

Vandforsyningen i Herning Kommune er baseret på en decentral forsynings- og indvindingsstruktur, hvor 25 almene vandværker (ejet af 21 selskaber) forsyner borgere og erhverv i byerne og landområder. 

Derudover er der 48 ikke-almene vandværker, som hver leverer vand til 2-9 ejendomme og ca. 1.300 ejendomme, der har egen brønd eller boring. Disse forsyninger ligger i landområdet og en del boringer forsyner også landbrugsdrift.

Mange af disse anlæg har ret til indvinde vand efter vandforsyningsloven § 18, det vil sige uden tilladelse med vilkår og indberetter derfor ikke vandforbruget.

Derudover indvinder 7 institutioner, campingpladser og lignende deres eget drikkevand.

Mange af disse ejendomme kan blive tilsluttet et alment vandværk, men 144 ejendomme ligger i selvforsyningsområde og vil være henvist til fortsat at skaffe vand via egen indvinding.

Vand uden drikkevandskvalitet.

Der er 1.290 anlæg til erhvervsmæssig vanding af afgrøder (markvanding, planteskoler, sportspladser mv.). Derudover er der 109 anlæg til anden erhvervsmæssig brug uden drikkevandskvalitet (dambrug, husdyrfarm, vaskevand, produktionsvand, m.v.).

261 ejendomme har tilladelse til havevanding fra egen boring eller brønd, som supplement til forsyningen fra alment vandforsyning.

Fremtidig vandforsyning

Den eksisterende struktur for indvinding af drikkevand i Herning Kommune opretholdes. Herning Kommune forventer, at de eksisterende vandforsyningsselskaber fortsætter i planperioden.

Vandforsyningsselskabernes anlæg har samlet kapacitet til at dækket forventede fremtidige behov i Herning Kommune. 

De fleste vandværker lever op til planens mål. Nogle selskaber har dog behov for at renovere behandlingsanlæg, sikre kildepladsen eller på andre måder øge forsyningssikkerheden.

Der er nogle få anlæg som enten skal udbygge behandlingsanlæg eller etablere boringer for at kunne dække fremtidigt behov og øge forsyningssikkerheden.

Disse behov for tiltag er beskrevet under handleplan for de enkelte vandværker/selskaber.

Forsyningsområder

Kommunen er opdelt i områder som dækkes af et vandforsyningsselskab eller et selvforsyningsområde. Vandforsyningerne har pligt til, inden for deres forsyningsområde, at tilslutte beboelse ved ejendomme der måtte ønske det.

Selvforsyningsområder

I dele af kommunen er det ikke umiddelbart muligt for ejendomme i det åbne land at blive tilsluttet et alment vandværk. Det skyldes at kommunen dækker et stort geografisk område og nogle områder er meget tyndt befolkede. Det vil kræve meget lange vandledninger at dække alle områder i kommunen. Det er ikke økonomisk rentabelt, og kan give en dårligere vandkvalitet at lægge så lange vandledninger med meget lille vand flow. Disse områder er derfor udlagt som selvforsyningsområder. Det betyder at ejendommene skal vedligeholde deres egen boring eller brønd til drikkevandsforsyning.

For at sikre vandkvaliteten på ejendomme i områder med selvforsyning kan der blive tale om at påbyde en forbedring, f.eks. tætte en eksisterende boring, eller lave en dybere boring.

I tilfælde hvor vandet kræver avanceret vandbehandling for at overholde krav til vandkvaliteten, og der ikke er mulighed for anden indvinding eller for tilslutning til andet anlæg, kan kommunen give til tilladelse til avanceret vandbehandling.

Drikkevand over kommunegrænsen

Kibæk Vandværk vil fremover forsyne hele forsyningsområdet for Rishøj Vandværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Mængde for dette område er derfor indregnet i fremtidige behov for vand for Kibæk Vandværk. Se nærmere under handlingsplanen for Kibæk Vandværk.

Derudover forsynes enkelte ejendomme i nabokommunerne fra værker i Herning Kommune, lige som enkelte områder i Herning kommune mere hensigtsmæssigt forsynes af vandværker i nabokommunerne.

Områderne som dækkes af vandværker i andre kommuner fremgår af kortet over forsyningsområder.

I alt 87 ejendomme i kommunen forsynes eller kan forsynes af vandværk i en nabokommune.

Mængderne er ikke opgjort, men er begrænsede. Eksport og import af vand vurderes at være lige store.

Endvidere er der nødforbindelser mellem Sdr. Felding Vandværk og Troldhede Vandværk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forsyningssikkerhed

Et vandværk har god forsyningssikkerhed, hvis vandværket kan opretholde leverancen af drikkevand selvom der er strømafbrydelse, dele af behandlingsanlægget bryder ned eller der er problemer med vandkvaliteten.

Høj forsyningssikkerhed er også at risiko for brud på ledningsnettet minimeres og at eventuelle brud hurtigt udbedres.

Der er mange muligheder for vandværkerne for at forbedre egen forsyningssikkerhed. Det kan være etablering af flere boringer, etablering af flere behandlingslinjer på vandværket, nødstrømsforsyning og en plan for vedligeholdelse af ledningsnet.

Herning Kommune lægger stor vægt på forsyningssikkerheden og opfordrer til, at selskaberne gennem samarbejde øger sikkerheden både i den daglige drift og i nødsituationer.

Det er under vandværkernes handleplan påpeget, hvis der er svagheder i forhold til forsyningssikkerheden og hvis kommunen vurderer, at der skal gøres en indsats for at styrke både det enkelte vandværk og den samlede forsyningsstruktur.

Ledningsnet

Vandværkerne i Herning Kommune har generelt et stort ledningsnet i forhold til den udpumpede vandmængde, da alle vandværker forsyner ejendomme i det åbne land. De fleste vandværker har udbygget ledningsnettet i hele forsyningsområdet.

Vedligeholdelse af ledningsnettet er derfor en stor del af forsyningssikkerheden, herunder præcis information om beliggenheden af ledninger, stophaner mv. Handlingsplan for nogle selskaber er derfor at have fokus på digitalisering og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Tabet fra ledningsnettet beregnes som forskellen på den udpumpede vandmængde fra vandværket og den samlede solgte mængde til forbrugerne.

Ledningstabet skal af hensyn til grundvandsressourcen og ressourcerne til vandværksdrift begrænses mest muligt. Et højt eller stigende ledningstab kan betyde, at ledningsnettet er utæt og derfor giver risiko for et større brud. En vedligeholdelsesplan for ledningsnettet er derfor vigtig. For at få overblik over ledningsnettet og behovet for renovering er første skridt en digitalisering af ledningsnet, med angivelse af stophaner, alder og dimension.