Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Retningslinjer

Krav til vandværkerne for sikker forsyning:

Vandforsyningsselskaberne skal kunne opretholde forsyningen til ledningsnettet i tilfælde af forurening i boringer eller på vandværket, ved pumpesvigt eller andre driftsproblemer på vandværket.

Dette kan opnås ved at:

 • Ledningsnettet kan forsynes fra mindst to vandværker eller
 • Vandværket har mindst to aktive indvindingsboringer.

Ved strømafbrydelser eller ledningsbrud skal varigheden af afbrydelse af vandforsyningen minimeres mest muligt. Det vil sige begrænsning af tidsrummet indtil nødstrøm er fremskaffet, eller ledningsbruddet er lokaliseret og lækagen standset.

Vandforsyningsselskaberne bør løbende vedligeholde ledningsnet for at undgå ledningsbrud på ældre ledninger.

Vandforsyningsselskaberne skal lave fælles beredskabsplaner for at sikre forsyningen i fælles forsyningsområder.

Beredskabsplanerne skal sikre forsyningen både ved midlertidigt svigt i drift eller administration.

Herning Kommune og Herning Vandråd laver en skabelon for en fælles beredskabsplan.

Hvis et vandforsyningsselskab midlertidigt eller permanent ikke kan opretholde sine forpligtelser i forsyningsområdet, skal forsyningen overtages af et andet vandforsyningsselskab. Herning Vand A/S og/eller Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. har overordnet pligt til at sikre forsyningen, hvis andre selskaber ikke ønsker at varetage opgaven.

Vandforsyningerne skal øge samarbejdet med henblik på vidensdeling og at løse opgaver professionelt.

Forsyningspligt:

Ejendomme med behov for drikkevand skal indenfor et vandforsyningsselskabs forsyningsområde kunne forsynes inden for maksimalt 1 år.

Herning Kommune kan give dispensation fra dette krav, hvis:

 • en ejendom ligger for langt fra nuværende ledningsnet, eller 
 • ejendommen har et meget lille vandforbrug.

Eksisterende større erhvervsindvindere har ikke krav på at blive tilsluttet almen vandforsyning.

Økonomi

Betaling for vand bør udformes, så store vandforbrugere oplever en forsyningsmæssig og økonomisk fordel ved almen vandforsyning.

Takster for betaling af vand skal sikre, at vandforsyningsselskaberne har økonomi til at levere stabil forsyning af rent drikkevand. Herunder at selskaberne kan lave henlæggelser til grundvandsbeskyttelse og renovering af anlæg.

Prisen for tilslutning til almen vandforsyning skal dække selskabernes udgifter til tilslutning af ejendomme, så udgifter og indtægter over en længere periode hviler-i-sig-selv.

Takster for kommende år skal godkendes af kommunen. Seneste årsregnskab, budget og investeringsplan skal sendes sammen med anmodning om godkendelse af takster.

Vandbesparelser

Vandforsyningerne skal hvert år indberette oppumpede og udpumpede vandmængder samt solgte mængder og ledningstab for hvert vandværk til Herning Kommune.

Ledningstabet bør ikke være mere end 5%. Hvis ledningstabet er over 5% skal der gives en forklaring på årsagen ved indberetningen. Vandværker der over en periode på 3 år har ledningstab over 10 % skal gennemføre lækagesøgning og kontrol af målere på vandværket.

Administrationspraksis ved tilladelser efter vandforsyningsloven:

Herning kommune vurderer alle indvindinger i forhold til påvirkning af grundvandsressourcer, vandløb og våde naturområder. Praksis for denne vurdering justeres løbende i forhold til gældende lovgivning, tilgængelige data og mulige beregningsmetoder.

Herning Kommune vurderer ved hver tilladelse, om der skal bruges vand med drikkevandskvalitet, eller om der kan bruges vand af ringere kvalitet.

Der gives ikke nye eller øgede tilladelser til vandindvinding, hvor formål ikke er drikkevandskvalitet i grundvandsmagasiner, hvor fra der indvindes eller kan indvindes drikkevand til almen vandforsyning.

Hvis Herning Kommune vurderer, at indvindingen ikke ressourcemæssigt vil påvirke vandværkers indvinding, kan der gives tilladelse under særlige vilkår.

Ved fornyet tilladelse til indvinding fra eksisterende boringer som er ført til dybe grundvandsmagasiner i OSD eller indvindingsoplande til almene vandværker, kan stilles særlige vilkår for at sikre mod forurening af magasinet.

Boringer til varmeanlæg eller grundvandskøleanlæg må ikke etableres indenfor 300 meter fra vandværksboringer eller i dybe magasiner i vandværkernes indvindingsoplande.

Tilladelse til avanceret vandbehandling på almene vandværker gives kun, hvis det økonomisk og teknisk er den bedste løsning for at sikre rent vand til borgerne.

Tilladelse til avanceret vandbehandling til enkeltvandforsyninger gives kun, hvis anlægget ligger i et selvforsyningsområde, og der ikke kan findes rent drikkevand til rimelig pris.

Når en ejendom tilsluttes alment vandværk, skal den eksisterende boring eller brønd sløjfes, medmindre der søges og opnås tilladelse til supplerende forsyning.

Enkeltstående sugespidser og gravede brønde på under 2 meter, hvor vandstanden ikke sænkes væsentligt, betragtes ikke som indvinding, der kræver tilladelse efter vandforsyningsloven.

Supplerende forsyning (tilladelse til egen indvinding af vand på en ejendom, der er tilsluttet almen vandforsyning):

Tilladelse til supplerende forsyning kan kun ske til formål uden krav om drikkevandskvalitet.

Tilladelse til vanding af erhvervsmæssig produktion af afgrøder, sportsarealer eller lignede er ikke supplerende forsyning, da disse behov normalt ikke dækkes af almen vandforsyning.

Tilladelse til supplerende forsyning kan kun ske efter konkret vurdering af risikoen for almen vandforsyning. Nedenstående skal kunne opfyldes:

 • Vandinstallationer skal adskilles, så vandet fra det almene vandforsyningsanlæg ikke kan blandes med vand fra egen boring.
 • Vandforsyningsselskabet  må ikke have økonomisk tab i forhold til manglende dækning af nyligt udførte renoveringer specielt med fordel for ansøger.
 • Ansøger skal dække eventuelle udgifter for Vandforsyningen til omlægning af ledningsnet i forbindelse med tilladelsen.

Forudsætninger for tilladelse til erhvervsformål:

 • Ved tilladelse til supplerende forsyning fra eksisterende boring/brønd, skal boringen/brønden opfylde gældende krav til udformning og indretning.
 • Eksisterende og nye boringer skal overholde afstandskrav i henhold til norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS 441), ligge mindst 300 meter fra kortlagte forurenede arealer og mindst 400 meter fra målsatte vandløb, søer og vådområder.
 • Installationerne til henholdsvis vandværksvand og egen forsyning skal være placeret i separate bygninger. Der stilles vilkår i tilladelsen for at sikre den almene vandforsyning.
 • Er det ikke teknisk muligt at etablere installationerne i separate bygninger stilles der skærpede vilkår til indretningen og overvågning. 
 • Forvaltningen fører tilsyn med installationerne, når der gives en tilladelse.
 • Vandforsyningsselskabet skal høres om installation og vilkår til sikring af den almene vandforsyning inden tilladelsen gives.

Forudsætninger for tilladelse vanding af arealer uden erhvervsmæssig produktion:

 • Nye boringer skal overholde afstandskrav i henhold til norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS 441), ligge mindst 300 meter fra kortlagte forurenede arealer og mindst 400 meter fra målsatte vandløb, søer og vådområder.
 • Herning Kommune kan for eksisterende boringer vurdere om manglende overholdelse af afstandskrav giver anledning til uacceptabel påvirkning eller om der kan gives tilladelse.
 • Installationerne til egen forsyning skal være placeret udenfor bygninger. Installation i separate rum kan accepteres i særlige tilfælde. Forvaltningen fører tilsyn med installationerne i forbindelse med en tilladelse.
 • Eksisterende tilladelser, der ikke opfylder krav om adskillelse af installationer, forlænges ikke.
 • Der gives maksimalt tilladelse til 1.000 m3/år og 2 m3/time.
 • Der gives normalt kun tilladelse til nye boringer, når behovet for vanding er over 200 m3/år. Vandingsbehovet beregnes normalt som 100 mm/år.
 • Der gives ikke tilladelse til vanding af græsarealer i forbindelse med nye boringer.
 • Eksisterende boringer, der ønskes ændret til havevanding, skal ligge i forbindelse med havearealet.