Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Bilag: Ordliste

Ordforklaring

Ord

Forklaring

DGU nr.

Hver boring registeret i den nationale boringsdatabase har et entydigt DGU nr.

DMS

N,N-dimethylsulfamid nedbrydningsprodukt fra pesticider, maling og træbeskyttelsesprodukter. Stoffet bruges ikke længere, men er mange fund i 2018 kommet på listen over de obligatoriske stoffer, som undersøges for i drikkevand

Alment vandværk, almen vandforsyning

Vandværk eller selskab, der forsyner mindst 10 ejendomme. Et selskab kan eje mere end ét vandværk.

BAM

BAM er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsbekæmpelsesmidlerne Prefix og Caseron. Nedbrydningsprodukt fra pesticidprodukter som Prefix og Casoron. Tidligere brugt til bekæmpelse af ukrudt. Forbudt i dag.

Beredskabsplan

Planen indeholder retningslinjer for de tiltag og beslutninger, der skal udføres og træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold.

Enkelt indvinder / enkelt indvindingsanlæg

En brønd eller boring som har til formål at forsyne én enkelt ejendom med drikkevand. Både stuehus og evt. erhvervsbygninger kan forsynes af anlægget.

Erhvervsmæssig indvinding

Indvinding af vand til erhvervsmæssig formål f.eks. til drikkevand til dyr, vask af maskiner eller dambrug.

EU's Vandrammedirektiv

Direktiv fra EU. Et af direktivets bærende principper er, at planlægningen og forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er sammenhængende enheder, der rækker fra vandløbenes spæde start til deres udløb i havet.

Forsyningsområde

Område som er tilknyttet et alment vandværk. Det almene vandværk har pligt til at forsyne ejendomme beliggende i området med drikkevand.

Grundvandets alder

Den tid en vanddråbe opholder sig i et drikkevandsmagasinet, indtil den bliver suges op i vandværkets boringer. Tiden er beregnet ud fra vanddråbe, der rammer et drikkevandsmagasin til skal den tilbagelægge den mellemliggende strækning, før den bliver pumpet op af vandværket. Det er blevet beregnet, hvor lang tid denne transport tager. Tiden betegner grundvandets alder.

Grundvandsmagasin

Geologisk lag i undergrunden hvorfra der kan indvindes vand til vandforsyning. Typisk udbredte sandlag og gruslag.

Grundvandsressource

Den samlede mængde grundvand, der er til rådighed. Ressourcen består af den mængde, der dannes gennem regnvand og skal dække behovet til natur og indvinding af vand til forskellige formål.

Hårdhed

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (grader dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter. Typisk er vandet i Herning Kommune blødt.

Ikke-alment vandværk

Vandværk forsyner 2-9 ejendomme.

Indsatsplaner

Herning Kommunes planer for beskyttelses af drikkevand. Planer er lavet med hjemmel i vandforsyningsloven § 13.

Indvindingsboring

En boring, hvor der pumpes vand fra til drikkevandsforsyning.

Kildeplads

Et område, hvor der findes en eller flere boringer som forsyner et vandværk.

Kommuneplan

Kommunes samlede rammeplan for Herning Kommunes udvikling. Planen revideres hvert fjerde år.

Miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Miljøfremmede stoffer kan være menneskeskabte og forekommer ikke naturligt i miljøet i målelige mængder, for eksempel pesticider. Miljøfremmede stoffer kan dog også være naturligt forekommende, for eksempel et metal som kviksølv eller et organisk stof som benzen. Sådanne stoffer bliver miljøfremmede, når menneskelige aktiviteter giver anledning til frigivelse af stofferne i unaturligt høje koncentrationer.

Nitrat

Nitrat er et gødningsstof, som findes i grundvand i varierende mængde. I øverste jordlag under planternes vækstlag er nitratindholdet ofte højere end grænseværdien for drikkevand. I områder med meget grus og sand kan nedsivning af nitrat ske hurtigt. Højt nitratindhold skyldes mest nedsivende, uforbrugte gødningsstoffer.

Miljøstyrelsen har fastsat kvalitetskrav til nitrat- og nitritindholdet i drikkevand på linje med EUs og WHOs drikkevandsanbefalinger.  Nitrat kan i mavetarmkanalen omdannes til nitrit, der i mavesækken hurtigt optages til blodet, hvor det hæmmer iltoptagelsen. Især spædbørn under 6 mdr. er følsomme for hæmning af iltoptagelsen. Nitrat er desuden mistænkt for at medvirke til udviklingen af mavekræft hos mennesker.

Pesticider

Pesticider er en fælles betegnelse for alle former for kemiske sprøjtemidler.

  • Herbicider - mod ukrudt.
  • Fungicider - mod svampe.
  • Insekticider - mod insekter.

Sprøjtemidlerne er fremstillet til at udslette eller begrænse uønskede dyr og planter. Sprøjtemidlerne indeholder derfor giftige stoffer, der i grundvandet kan skade mennesker og dyr. Når der sprøjtes, vil de miljøskadelige stoffer blive afgivet til jorden. I jorden vil nogle af stofferne blive transporteret med regnvandet ned til grundvandet.

Rent vand

Grundvand, som efter behandling på vandværket, sendes på ledningsnettet som drikkevand.

Råvand

Betegnelse for ubehandlet grundvand. Det grundvand, som vandværket pumper op af boringerne. Råvandet kan være en blanding af grundvand fra flere boringer og kildepladser. Råvandet gennem en vandbehandling på vandværket og betegnes derefter som drikkevand.

Selvforsyningsområde

Område uden for et alment vandværks forsyningsområde. Ejendomme, som ligger i selvforsyningsområde har ikke ret til at blive forsynes fra vandværk i henhold til takstbladet.

Simpel vandbehandling

Simpel vandbehandling er den proces vandet gennemgår på vandværket. Det betyder, at vandet beluftes og filtres. Dette fjerner naturligt forekommende stoffer i grundet som er uønsket, som f.eks. svovlbrinte, methan, jern og mangan.

Spildevandsplan

En plan for hvordan spildevandshåndteringen tilrettelægges i Kommune.

Sulfat

Sulfat er en svovlforbindelse, hvor svovl er i sit højeste oxidationstrin (+6). Den kemiske formel for sulfat er SO4-2
Sulfat forekommer naturligt i grundvand.

Takstblad/takster

Et vandværks takstblad angiver priser for tilslutning af forbrugere, for leverance af vandet samt for andre ydelser fra vandværket. Det almene vandværk skal hvert år indsende opdateret takstblad til kommunens godkendelse.

Avanceret vandbehandling

En mere omfattende rensning i forhold til normal rensning af grundvand på et vandværk, enten for meget høje indhold af naturligt forekommende stoffer i grundvandet eller for indhold af miljøfremmede stoffer.

Vandbehandling

Vandbehandling er den proces som vandet gennemgår på vandværket.

Vandværk

Det fysiske anlæg, hvor vandet behandles inden det sendes ud til forbrugerne.

Vandforsyningsanlæg

Omfatter hele anlægget fra oppumpning, behandling og distribution af vandet.

Vandforsyningsselskab

Foreningen eller selskabet, som ejer vandforsyningsanlægget.

Vandområdeplaner

Statens planer for forbedring af det danske vandmiljø baseret på EU's vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen står for udarbejdelsen af vandområdeplanerne. På baggrund af vandområdeplanerne skal kommunerne med bistand fra lokale vandråd udarbejde forslag til, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser samt hvilke indsatser der skal anvendes.

Ledningstab

Vandtabet fra utætheder i ledningsnettet. Forskellen mellem den samlede mængde vand, som leveres fra vandværket og som registreres som forbrugt via forbrugernes vandmålere.

1,2,4 Triazol

Nedbrydningsprodukt fra svampemiddel. Stoffet kom på listen over obligatoriske krav til analyser af drikkevand i august 2018.