Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Formål og grundlag

Formål

Planen beskriver Herning Kommunes mål og retningslinjer for forsyning med drikkevand og udnyttelse af grundvand. Retningslinjerne viser det overordnede administrative grundlag for kommunens afgørelser efter vandforsyningsloven.

Vandforsyningsplanen indeholder en opgørelse af nuværende indvinding af vand og en beskrivelse af de enkelte almene vandværker, de private brønde og boringer og indvindingerne til erhverv og landbrug.

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan befolkning og erhverv i Herning Kommune forsynes med vand i fremtiden. Den er derfor lavet på baggrund af Kommuneplanen, som beskriver den planlagte udvikling med hensyn til befolkning og erhverv.

På baggrund af at det kommende behov er beskrevet hvordan forsyningsstrukturen skal udvikles i takt med kommunens udvikling, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed for både borgere og erhverv.

Grundlag

Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens § 14.

Planen gælder for hele Herning Kommune og erstatter Vandforsyningsplan fra 2011.

Inden den politiske behandling har planen været i teknisk høring hos alle almene vandforsyningsselskaber i Herning Kommune samt hos nabokommuner.

Forslaget til Vandforsyningsplan 2019 har været i offentlig høring i 8 uger fra 3. juli til 28. august 2019.

Byrådet har endeligt godkendt Vandforsyningsplan 2019 ved mødet 8. oktober 2019.

Andre Planer

Vandforsyningsplan må ikke stride mod anden planlægning i staten eller kommunen, f.eks. Kommuneplan, Vandområdeplaner, Spildevandsplan mv. Mål og Retningslinjer er derfor lavet i overensstemmelse med og som supplement til andre planer i kommunen. Vandforsyningsplanen er en sektorplan og skal opfylde og udfylde de rammer, der udstikkes i lovgivningen og den statslige planlægning.

I Herning Kommune er udpeget flere områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.