Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Mål

Herning Kommune har en række mål for forsyningssikkerhed, vandkvalitet, vandressourcen og økonomi. Målene beskriver overordnet strategi for vandforsyning og indvinding af vand i kommunen.

Sikker forsyning af drikkevand

Alle borgere skal have rigeligt rent drikkevand også i fremtiden.

Borgere, der forsynes af almene vandforsyninger, skal have den højst mulige sikkerhed for levering af drikkevand. Ved eventuelle forureninger eller tekniske uheld skal forbrugerne inden for det kortest mulige tidsrum have adgang til rent vand igen.

Kommunen opfordrer til samarbejde mellem vandforsyningsselskaber, med henblik på at sikre drikkevandsforsyningen.

Kommunen og vandforsyningsselskaberne skal vedligeholde beredskabsplaner for drikkevandsforurening og driftsforstyrrelser.

Rent drikkevand

Drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand. Der skal også i fremtiden kunne indvindes rent grundvand til drikkevand.

Drikkevandet skal være af god kvalitet og borgerne skal have tillid til vandet. Det skal sikres gennem beskyttelse af grundvandet grundvandet, sikring af vandforsyningernes drift og økonomi og løbende renovering af vandforsyningers ledningsnet og anlæg.

Kvaliteten af vandet i de almene vandværkers ledningsnet beskyttes ved at sikre, at vand fra andre systemer ikke kommer i kontakt med ledningsnet til drikkevand.

Beskyttelsen af drikkevandet skal inddrages i relevante beslutninger og handlinger i kommunen. Byudvikling planlægges og tilladelser på miljøområdet udarbejdes, så grundvandsdannende arealer og boringsnære beskyttelsesområder så vidt muligt friholdes for grundvandstruende aktiviteter. 

Balance i udnyttelse af vand

Vandforsyningen skal være bæredygtig, og vandindvinding skal ske med omtanke for grundvandsressourcen, den omkringliggende natur og fremtidens borgere.

Grundvandsmagasiner med indvindingsinteresse for vandværker, både nu og i fremtiden, skal så vidt muligt kun anvendes til drikkevandsformål. Indvinding af vand til andre formål må ikke medføre forringelse af vandkvaliteten eller kvantiteten i grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresser.

Herning kommune vil arbejde for at minimere vandspild, så grundvandsressourcen ikke belastes unødigt.

God økonomi for vandværker og forbrugere

Vandforsyningsselskabernes takster skal have en sådan størrelse, at vandværkets økonomi kan klare en løbende vedligeholdelse og renovering af anlægget.

Kommunen vil arbejde for rimelige og attraktive priser sat i forhold til forbrug.

Kommunen vil løbende opfordre til, at udformning af taksterne kan fastholde eksisterende forbrugere og få flere store vandforbrugere tilsluttet til gavn for helheden.

Kommunen vil, i samarbejde med vandforsyningsselskaberne sikre, at vandværkerne er effektive og økonomisk stabile, så forsyningen sikres.