Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Økonomi

Kommunen skal som udgangspunkt ikke betale erstatning ved påbud eller kondemnering efter Lov om Byfornyelse. Eneste undtagelse er ejerboliger, der kondemneres af andre årsager end tilstand og alder.

Det forventes dog, at samtlige kondemneringer vil være begrundet i ejendommens alder og tilstand, og dermed skal der ikke betales erstatning. Såfremt Kommunen påbyder nedrivning har ejeren krav på dækning af det tab, der lides som følge af nedrivningen.

Da en forfalden og kondemneret bygning som udgangspunkt ikke repræsenterer nogen selvstændig værdi, betyder det, at kommunen normalt kun skal dække udgifterne til genhusning i forbindelse med nedrivning og udgifter til evt. udbedring og afhjælpning i forbindelse med en kondemnering.

Endvidere har kommunen pligt til at afholde udgifterne til tekniske forundersøgelser vedrørende skimmelsvamp. I forhold til håndtering af rod, skrot og affald kan kommunen påbyde fjernelse og til dels oprydning for ejerens regning. Der er altså her ikke tale om udgifter for kommunen. Udgifter, der i første omgang afholdes af kommunen, og som skal refunderes af ejeren: 

 • Sikring efter byggelovens § 18, hvor påbud ikke er overholdt
 • Oprydning og bortskaffelse af affald, skrotbiler etc., hvor påbud ikke er overholdt 
 • Gennemførelse af påbudte afhjælpningsopgaver efter Lov om byfornyelse, hvor påbud ikke er overholdt 
 • Gennemførelse af rydning og sikring af kondemnerede bygninger, hvor påbud herom ikke er overholdt. 
 • Påbud om oprydning og bortskaffelse af affald efter Planloven sker som udgangspunkt for ejerens regning.

Der kan dog være tilfælde, hvor kommunens udlæg til oprydning ikke kan inddrives.

Statsrefusion efter Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

Udgifter, der giver refusion fra staten: 

 • Sikring og afspærring m.v. 
 • Nedrivning og rydning samt retablering på naboejendomme 
 • Erstatning ved påbud om nedrivning 
 • Tilskud til ejere af ejerboliger og andelsboliger 
 • Tinglysning af beslutninger, påbud og deklarationer 
 • Bistand ved klage eller retssager, herunder advokathonorarer 
 • Tekniske forundersøgelser vedr. skimmelsvamp og indeklima. 
 • Tilskud til forbedring af boliger 
 • Erstatninger og godtgørelser til erhvervsdrivende (ejere) 
 • Genhusning og godtgørelser til erhvervslejere

Statsrefusionen udgør 50% af den samlede udgift.

Udgifter, der ikke kan anmeldes til refusion: 

 • Udgifter til kommunens eget personale 
 • Udgifter til ekstern bistand/konsulent ved planlægning og gennemførelse 
 • Kommunens udgifter og tab ved opkøb af private ejendomme