Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Anden lovgivning

Planloven

Ejendomme som er omfattet af en lokalplan, vil som hovedregel også være omfattet af en bestemmelse i lokalplanen om at ejendommens ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Byrådet kan med hjemmel i lokalplanen udstede påbud om oprydning.

Byggelovens § 18

I henhold til Byggelovens § 18 kan byrådet påbyde, at forholdene afhjælpes, hvis der på en ejendom på grund af mangler eller andet opstår fare for beboerne eller andre. I denne sammenhæng drejer bestemmelserne sig om en akut fare for sammenstyrtning, brand m.v.

Beredskabsloven

I henhold til Beredskabsloven kan og skal kommunen påse, at brandsikring er gennemført i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Administration af anden lovgivning

Som udgangspunkt skal der ved administrationen af handlingsplanen ud fra princippet om "mindste indgriben", ske en afvejning af hvilken anden lovhjemmel end Byfornyelsesloven, der kan være bedst egnet til at få løst problemerne i de konkrete tilfælde.