Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Rod, skrot og affald

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er affald defineret ved "Et hvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med."

Kommunen kan i henhold til eget renovationsregulativ påbyde fjernelse af alt affald samt fjerne det på ejerens regning, dersom ejeren ikke efterkommer et påbud. Det kræver - jf. byggelovens § 17, at ejeren får et påbud ved dom.

Også her anbefales det, at der i første omgang søges en mindelig løsning, med mindre affaldet udgør en sundhedsfare eller er helt urimeligt byrdefuldt for naboerne eller området.

For farligt affald - kemikalier, maling m.v. gælder særlige regler, som ikke er behandlet her.

Skrotbiler

I henhold til § 4 i bilskrotbekendtgørelsen (nr. 1708 af 20/12/2006) er ejeren af et skrotkøretøj forpligtet til at bortskaffet dette til miljøbehandling (defineret som "særskilt behandling" i bekendtgørelsen) hos en autoophugger, der er registreret i henhold til bekendtgørelsen.

Hvorvidt et køretøj er skrot, og dermed skal betragtes som affald, besluttes som hovedregel af ejeren selv. Dog har kommunen også her jf. affaldsbekendtgørelsen, kompetence til på baggrund af en konkret vurdering at beslutte, at nogle køretøjer er affald. Denne vurdering bør ske med udgangspunkt i nogle nærmere definerede kriterier, der er opstillet i orientering udsendt af Miljøstyrelsen (Erhvervsaffaldskontoret, 01/11/2002).

Hvis det er besluttet, at de opbevarede køretøjer er affald, bør kommunen indskærpe at § 4 i bilskrotbekendtgørelsen overholdes, og køretøjerne fjernes. Hvis indskærpelsen ikke efterkommes, er der mulighed for politianmeldelse samt at udføre en selvhjælpshandling, hvor køretøjerne fjernes for ejerens regning.

En privatperson må have op til 5 miljøbehandlede køretøjer stående påbegyndt til ophugning på sin ejendom uden det kræver en miljøgodkendelse jf. definition i brancheorientering fra Miljøstyrelsen (nr. 5 af 1993). Dette er udelukkende en vejledende definition, og kommunen kan med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 37 fastsætte andre minimumsgrænser.

Oplag af materialer, der ikke er affald

Sker der på en privat ejendom oplag af materialer, der ikke er affald - typisk byggematerialer kan der som udgangspunkt ikke skrides ind.

Det kan dog med henvisning til byggelovens § 14 kræves, at oplag sker betryggende og uden gene for de omkringboende - altså, at kommunen i visse tilfælde kan kræve at der ryddes op.

Regler om rod, skrot og affald skal anvendes parallelt med påbuds- og kondemneringsindsatsen efter byfornyelsesloven, så der udsendes påbud rimeligt hurtigt, hvor en dialog omkring oprydning ikke har båret frugt.