Byfornyelsesplan

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Intern koordinering/registrering

Inden der gives tilsagn om boligstøtte til en husstand, kan kommunen vurdere, om huslejen er rimelig i forhold til lejemålets størrelse, udstyr, tilstand m.v. Såfremt lejen er for høj kan kommunen enten indbringe huslejen for huslejenævnet eller vælge skønsmæssigt at nedsætte boligstøtten - evt. til ingen støtte med hjemmel i boligstøttelovens § 11.

Når Herning Kommune modtager en ansøgning om boligstøtte til et for kommunen ukendt lejemål undersøges sagen i BBR. Svarer kvadratmeter antallet i BBR til det i lejekontrakten anførte foretages ikke yderligere kontrolforanstaltning. Stemmer oplysningerne ikke overens indhentes yderligere oplysninger fra ansøger, boligselskab etc. Kommunen foretager besigtigelse, når de øvrige kontrolforanstaltninger har vist sig at være utilstrækkelige.

Boligstøttekontoret foretager alene besigtigelser som følge af en ansøgning om boligstøtte og kun hvis øvrige kontrolforanstaltninger har vist sig utilstrækkelige.

Når der er udarbejdet en liste over de ejendomme, der skal vurderes med henblik på boligtilsyn orienteres boligstøtteafdelingen, så der også her kan være specielt fokus på disse ejendomme.

Der skal endvidere føres dialog med f.eks. Børn og Unge forvaltningen i forhold til Sundhedsplejen i Børn og Unge forvaltningen og hjemmeplejen i Socialforvaltningen. Disse afdelinger vil evt. kunne være behjælpelige med registrering af sundhedsfarlige forhold i boliger.