Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Sunde tænder er ikke bare en selvfølge

forsiden

En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet.

Herning Kommunale Tandpleje har gennem mange år arbejdet målrettet med opsøgende, forebyggende og behandlende tandplejetilbud tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov.

Tandplejen har kunnet dokumentere indsatsen med stadig bedre resultater i form af bedre tandsundhed og med en tilslutningsprocent tæt på 100.

Hovedparten af Børne- og Ungegruppen 0-18 år, har i dag fortsat en stigende tandsundhed, og den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje har vist sig, at være en effektiv model til at opnå de gode sundhedsresultater.

Men der kan konstateres, at tandplejen, på trods af sin succes, er udfordret i forhold til den gruppe af børn og unge, der ikke med nuværende sundhedsfremmende metoder lærer at tage vare på egen mundhygiejne og tandsundhed, og der ses en tydelig polarisering i Børne- og Ungegruppen.

Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme "de sidste" til gode gennem en særlig og støttende indsats. De værdier, der har været bærende for opbygningen af den kommunale Børne- og ungdomstandpleje kan og skal fortsat bruges til at forme et bedre tandplejetilbud til "de sidste", hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller børn og unge med særlige odontologiske behov.

Sundhedsplan 2017-2022

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje målsætter frem til 2022 og beskriver tandplejens lovbestemte målgruppe Børn og Unge 0-18 år samt de voksne borgere, der er omfattet af Omsorgstandplejen og Specialtandplejen.

Målet er, at medvirke til mest mulig sundhed for de bevilligede midler og, at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.

Sundhedsplanen er opbygget efter målgrupper inddelt efter alder (0-3 årige, 4-6 årige 7-14 årige og så videre). For hver målgruppe beskrives delmål som tandsundhedsmål, mål for viden, holdning og færdigheder.

For hver målgruppe er ydelsen delt i basisydelser og behovsydelser. Basisydelserne tilbydes alle tandplejens brugere og skal give forbedret tandsundhed til hele målgruppen.

Behovsydelsen tilbydes til grupper/individer med større risiko for udvikling af tand-sygdomme. Behovsydelserne skal tilstræbe at fjerne ulighed og sikre større lighed i tandsundhed hos tandplejens målgruppe.

De faglige kvalitetsmål og kvalitetsstandarder er beskrevet sidst i Sundhedsplanen.

For at nå vores mål evaluerer vi hvert år tandsundhedsudviklingen i Herning Kommune. Konklusionerne bruger vi til løbende justering af vore aktiviteter.

Hvert 5. år er det relevant at foretage en mere samlet beskrivelse for at se, om vi når vores mål og for at vurdere nye udviklingstendenser.

Det lange seje træk

Det kræver en stor faglig viden, omstillingsparathed, menneskelig indsigt og højt engagement hos hele tandplejepersonalet at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er ingen tvivl om, at det kun er igennem det lange seje træk, at vi er nået hertil, og det kun er gennem en fortsat og varig indsats, at det fremover vil være muligt at bevare de gode resultater.

Shahram Khorami
Overtandlæge

Tandplejen som aktør i Herning Kommunes sundhedspolitik og Herningmodellen

Herning Kommunes sundhedspolitik sætter et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte grupper. 

Værdigrundlaget for sundheden i Herning Kommune er:

 • Borgeren er ekspert i eget liv
 • Borgerens behov og ressourcer sættes i centrum
 • Respekt og ligeværdighed
 • Sundhed skal tænkes ind som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen
 • Sundhed skal være en integreret del af borgernes hverdag
 • Sundhed er et fælles ansvar - hvor forudsætninger for at etablere "det gode liv" og forebyggelse, frivillighed og følelsen at høre til, går hånd i hånd.

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje 2017-2022 er udformet, så der er en naturlig sammenhæng mellem Herning Kommunes Sundhedspolitik, Børn- og Ungepolitikken og Herningmodellen.

Herning Kommunale Tandpleje vil være aktiv medspiller i implementering af Herningmodellen med sin store specialviden omkring arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Tandplejens profil

Hvem er vi?

 • Vi er specialister til børn og unge, vi er fagligt højt kvalificeret til opgaven
 • Vi skaber tillid og tryghed. Vi har tid til tilvænning og omsorg
 • Vi går ind for smertekontrolleret tandpleje
 • Vi arbejder for "Gode tænder - hele livet"
 • Vi er i nærmiljøet. Tæt på familien, daginstitutioner, skoler og børn og unges nøglepersoner
 • Vi er et engageret, veluddannet og serviceminded personale, hvor smil og humor er en del af hverdagen
 • Vi er en effektiv og økonomisk tandpleje.

Tandplejens vision

Tandplejens vision er at blive Danmarks bedste tandpleje, fordi:

 1. Vi skaber sundhedsresultater, som er enestående for landets kommuner
 2. Vores børn vil altid blive mødt med tryghed og nærvær og de kan regne med høj faglig kvalitet
 3. Vi løfter i flok og har fælles engagement
 4. Vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af, at alle gør deres bedste
 5. Vi er en attraktiv arbejdsplads, fordi vi har styr på tingene, følger med tiden og udvikler os.

Visionen bygger på følgende værdier:

 • Forebyggelse er den bedste behandling
 • Tandplejen arbejder for at fjerne ulighed i sundhed ved at behovsorientere indsatsen: Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme "de sidste" til gode gennem en særlig og støttende indsats. De værdier, der har været bærende for opbygningen af den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje kan og skal fortsat bruges til at forme et bedre tandplejetilbud til "de sidste", hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller om børn og unge med særlige odontologiske behov.
 • Tandplejen søger at motivere brugerne til egen indsats for en livslang effekt: Tænderne er folks egne 24 timer i døgnet. Dette må være udgangspunktet, når vi taler tandsundhed. Tandplejepersonalet må i åben og anerkendende dialog med vore brugere, gøre dem til handlende mennesker og lære dem at mestre egen tandsundhed.

Målgruppen 0-3 årige

målgruppe0-3 årige

Målgruppen 0-3 år

Sundhedsmål i 2022

Cariesfrie, Zone 1

defs

3 årige

99 %

0,1

I aldersgruppen 0-3 år bliver grunden til barnets sundhedsvaner lagt. Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag. 

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tandbørstning starter fra 1. tands frembrud
 • At tandbørstning er en naturlig del af den daglige hygiejne og at tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta af en voksen
 • Mælketænders betydning for tygning, udseende og pladsforhold til det permanente tandsæt
 • Hvordan og hvorfor caries opstår og hvordan det forebygges
 • Suttevanernes betydning for tandsættet
 • Kostens og drikkevaners betydning for caries
 • Amning og medicins betydning for caries
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.


Aktivitetsplan for 0-3 årige

Basisydelser:

 • Pjece i barnets mappe/information til spædbørns forældre i samarbejde med Sundhedsplejen
 • Information til forældre om Herning Kommunale Tandplejes tilbud i 6 mdr.- alderen
 • Sundhedssamtaler individuelt i 8-10 mdr.-alderen
 • Alle børn indkaldes til klinikken til første undersøgelse i 2½ års alderen.

Behovsydelser:

 • Sundhedssamtaler individuelt efter behov i 18 mdr.-alderen
 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, tilvænning og opfølgning
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning
 • Tværfaglig sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen, dagplejere, vuggestuer og andre institutioner.

Målgruppen 4-6 årige

Målgruppe4-6 årige

Målgruppen 4-6 år

Sundhedsmål i 2022

Cariesfrie, Zone 1

defs

Zone 3+4

Risikobørn % >8 defs

 5 årige

92 %

0,3

6 %

1,2

I førskolegruppen 4-6 år er nøglepersonerne stadig forældrene og børnene har stadig brug for voksenhjælp til mange hverdagsfunktioner herunder tandbørstning.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta af en voksen
 • At der børstes grundigt på tværs ved 05±05, især ved frembrydende 6±6, og at 6±6 er blivende tænder
 • At bruge tandtråd 04±04 ved fladekontakt
 • Tandskifte
 • Hvorfor caries opstår og kostens betydning for caries
 • Hyppig indtagelse af søde læskedrikke kan medføre caries og erosioner
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.

Aktivitetsplan for 4-6 årige:

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Barnet er i centrum
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse 
 • Grundig tandbørsteinstruktion på tværs ved frembrydende 6±6 samt instruktion i tandtråd/Glide ved fladkontakt 05,04±04,05. Medinddragelse af forældrene ved instruktion i tandbørstning
 • Fissurforsegling efter faglig indikation på 6±6
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Prioritere tid til tilvænning og skabe tryghed.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluorbehandling samt opfølgning
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning
 • Fissurforsegling 05,04±04,05 efter behov
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen, daginstitutioner, børnehaver, skoler.

Målgruppen 7-14 årige

Målgruppe7-14 årige

Målgruppen 7-14 årige

Sundhedsmål  i 2022

defs

Zone 3+4

7 år

1,5

17 %

8 år

1,6

-

9 år

1,7

29 %

10 år

1,9

-

 

Sundhedsmål

Sundhedsmål i 2022

Cariesfrie , Zone 1

DMFS

Zone 3+4

Zone 2

7 år

99%

0,0

-

 

8 år

98%

0,1

-

 

9 år

96%

0,1

-

 

10 år

92%

0,2

-

 

11 år

89%

0,3

5 %

 

12 år

85%

0,4

7 %

5 %

13 år

80%

0,6

8 %

 

14 år

75%

0,8

10 %

 

I aldersgruppen 7-10 år begynder børnene i stigende grad at få indflydelse på deres egen sundhed, men forældrene er fortsat nøglepersoner og børnene har stadig brug for voksenhjælp til daglig tandbørstning indtil 10 års alderen.

I aldersgruppen 11-14 år lægger børnene i højere grad vægt på kammeraternes holdninger og meninger.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og børnene/de unge.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og børnene/de unge skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Hvordan og hvorfor caries opstår og hvordan det forebygges
 • At læskedrikke og sodavand giver erosioner
 • At barnets motorik til egen tandbørstning først er udviklet i 10 års alderen
 • Frembrudsperioden for 12-års tænder er en risikoperiode og kræver tandbørstning på tværs
 • Forældrene følger barnet ved eftersyn til og med 3. klasse
 • At tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta
 • Børnene må også gerne børste selv, men det er den voksne, der børster tænderne helt rene indtil 10 års alderen
 • At børn og forældre altid kan hente viden og professional vejledning hos Herning Kommunale Tandplejes personale.

Aktivitetsplan for 7-14 årige

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Barnet/den unge er i centrum
 • God forældrekontakt. Er forældrene ikke med barnet på klinikken gives relevant forældreinformation
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse 
 • Grundig tandbørsteinstruktion på tværs ved frembrydende 7±7
 • Fissurforsegling på 7±7 efter faglig indikation
 • BW tages altid på faglige indikationer f.eks. ved dårlig mundhygiejne, blødende papiller/gingivitis, ved kontrol af okklusal caries, før SEAL-behandling af initial caries og hvis der har været høj caries aktivitet i mælketandsættet
 • I behandlingssituationen er det vigtigt at være tryghedsskabende og anerkendende for at forebygge tandlægeangst
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Tandbørstekursus i 4. klasse, suppleret med ekstra træning efter behov 
 • Klasseundervisning i 6. klasse 
 • OR-visitation i 6. klasse.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluorbehandling samt opfølgning 
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen og skolerne f.eks. om madpakker, mellemmåltider, kantiner, deltage i temauger på skolerne.

Målgruppen 15-18 årige

Målgruppe15-18 årige

Målgruppen 15-18 årige

Sundhedsmål  i 2022

Cariesfrie,  Zone 1

DMFS

Zone 3+4

Zone 2

15 år

70 %

1,0

17 %

13 %

16 år

65 %

1,3

21 %

14 %

17 år

60 %

1,9

25 %

16 %

18 år

55 %

2,3

28 %

28 %

De unge er nu på vej mod fuld selvstændighed i hverdagen. Nogle unge afslutter den almindelige skolegang. Skiftet til nyt uddannelsessted eller erhvervsarbejde betyder forandring i dagligdagen, som let kan påvirke sundhedsadfærden.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod de unge.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed: "Mine tænder kan bevares hele livet, hvis jeg selv vil".

Vi ønsker, at de unge 15 -18 årige skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Forståelse af tandsygdommens opståen og forebyggelse
 • Kendskab til sammenhængen mellem drikkevaner og erosioner
 • Viden om hvordan de fortsætter i regelmæssig ungdomstandpleje efter 18 år
 • Ansvar for egen sundhed, herunder viden om rygning, piercing, m.v.

Aktivitetsplan for 15-18 årige

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Den unge er i centrum. Skal føle tryghed og opleve at blive behandlet som voksen og individuel person/ligeværdigt
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse 
 • BW tages altid på faglige indikationer, f.eks. ved dårlig mundhygiejne, blødende papiller/gingivitis, ved kontrol af okklusal caries, før SEAL-behandling af initial caries og hvis der har været carieserfaring
 • Sikker overførsel til praktiserende tandlæge ved 18 år.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluorbehandling samt opfølgning 
 • Passiv profylakse: Afpudsning og fluorbehandling samt opfølgning, 5000 ppm F tandpasta
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner.

Omsorgstandpleje

Oms-tandpleje

Kommunen har pligt til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Målgruppe

Oprindeligt var målgruppen defineret som personer, der bor på plejehjem og personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere. Men tilbuddet omfatter også udviklingshæmmede og sindslidende voksne borgere med ringe egenomsorg, der ikke i tilstrækkeligt omfang - på eget initiativ - er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud i praktiserende tandlæge og hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling (Specialtandplejen).

Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje, men som efter tandlægefaglig vurdering skønnes at have behov for et specialiseret tandplejetilbud, skal visiteres til Specialtandplejen.

Visitation

Visitator fra Visitationsenheden i Herning kommune står for at visitere til omsorgstandplejen.

Henvendelse: Visitationsenheden, Torvet 5, 7400 Herning. Tlf.: 96 28 44 60 e-mail: Visitator.sec@herning.dk

Dog kan unge med fysisk eller psykisk handicap/nedsat funktionsevne, der ikke kan udnytte tandpleje hos privat praktiserende tandlæge, visiteres direkte fra Børne- og Ungetandplejen, når de fylder 18 år.

Endvidere kan voksne, der er tilknyttet Specialtandplejen visiteres til Omsorgstandplejen efter en tandlægefaglig og individuel vurdering.

Borgere bliver kontaktet snarest og inden 1 måned efter tilmelding til omsorgstandplejen og tilses ved tandplejens førstkommende besøg på plejecenteret. Evt. akutte gener afhjælpes hurtigst muligt.

Det koster årligt 510 kr. (2017) at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Omsorgstandplejens indhold og tilbud:

 • Almen og individuel forebyggelse, inklusiv hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af hjælpepersonale
 • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
 • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, for at sikre funktionen, under hensyntagen til den enkeltes tilstand.

Omsorgstandplejen omfatter som udgangspunkt almindelige tandbehandlinger som f.eks. fyldninger og aftagelige proteser. Behandling som udelukkende har kosmetisk sigte samt kroner og broer tilbydes ikke.

Omsorgstandpleje sker ud fra en tandlægefaglig helhedsvurdering af borgerens ønske om behandling, mulighederne for behandling samt mulighederne for at bevare et godt behandlingsresultat.

 • I eget hjem tilbydes primært udredende besøg, forebyggende tandpleje, protese behandling og mindre nødbehandlinger
 • I Omsorgstandplejens klinikrum på plejecentre kan mange behandlinger udføres f.eks. fyldninger, tandrensninger, protesebehandlinger samt tandudtrækninger såfremt der foreligger røntgenbilleder og tandudtrækningen vurderes helt ukompliceret.
 • På Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg kan de fleste behandlinger udføres.

Såfremt det pga. behandlingens karakter eller af hygiejniske hensyn er nødvendigt, tilbydes behandling på en af Tandplejens klinikker. Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken. Endvidere forventer vi ved behandling på klinik, at patienten ledsages af personale eller en pårørende, som kan støtte og lifte til behandlingsstolen samt hjælpe med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin mm.

Specialtandpleje

Spec-tandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der pga. psykisk eller fysik funktionsnedsættelse vanskeligt eller umuligt kan benytte tandpleje i Børne- og Ungetandplejen eller hos praktiserende tandlæge. Det kan være i længere perioder eller permanent.

Specialtandplejen i Herning Kommune fungerer i et samarbejde med Region Midt. Herning Kommune har myndighedsforpligtigelsen, mens regionen er forpligtet til at stille det fornødne antal behandlingspladser til rådighed, for patienter, der ikke kan behandles lokalt. Inden 1. maj indsendes bestilling af behandlingspladser for det kommende kalenderår, samt en oversigt over det skønnede forbrug for de følgende år. Der indgås en skriftlig aftale for hvert kalender år, af denne fremgår hvad bestillingen omfatter, prisen, samt en nærmere beskrivelse af ydelsernes omfang. For personer over 18 år, har kommunen mulighed for at opkræve egenbetaling op til en maksimal grænse, der fastsættes af Indenrigsministeriet. Ved årets udgang sendes regning til patienterne svarende til de ydelser, der er leveret i løbet af året.

Der gives ikke tilskud til transport, dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter Social- og Pensionslovene.

Målgruppe

Målgruppen er sindslidende og udviklingshæmmede samt visse personer med cerebral parese, autisme og andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. sklerosepatienter. Det forudsættes at patienten har en så væsentlig funktionsnedsættelse at vedkommende er afhængig af andres hjælp.

Patienter, der lider af tandlægeangst, hører ikke til målgruppen, med mindre patienten tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Dog kan indlagte psykisk syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, komme i nødbehandling eller anden begrænset behandling i Specialtandplejen.

Henvisning til Specialtandplejen:

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Det kan f.eks. være egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Patienter kan ikke henvises til Specialtandplejen pga. økonomiske forhold.

Link til henvisningsblanketten

Henvisningen sendes til Herning kommunale Tandplejes Voksentandpleje, vedlagt alle relevante oplysninger, evt. i form af journaludskrift. Blanketten sendes via sikkermail, hvis afsenderen har en sikkermail. I modsat fald skal ansøgningen skrives ud og sendes med posten til Voksentandplejen, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning.

Visitation til Specialtandplejen

Den kommunale tandpleje vurderer, efter modtagelse af henvisningsblanketten, om betingelserne for tilbud om specialtandpleje er til stede og indkalder patienten til en visitation. Visitationen vil foregå på Voksentandplejens klinik, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning

Den årlige egenbetaling for deltagelse i Specialtandplejen er maksimalt 1.895 kr. (2017). Beløbet reguleres en gang om året. Tilbuddet omfatter al tandbehandling og forebyggelse, der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er et nødvendigt behov og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i generel anæstesi, såfremt det skønnes fagligt nødvendigt.

For børn og unge under 18 år, som hører under Specialtandplejen er der ingen egenbetaling.

Specialtandplejens indhold og tilbud:

 • Almen og individuel forebyggelse, inklusiv hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af de nøglepersoner, som er omkring patienten (pårørende, støtte-/kontaktpersoner, sygepleje- eller pædagogisk personale)
 • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
 • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger for at sikre funktionen, under hensyntagen til den enkeltes tilstand. Større behandlinger som kroner, broer og implantater kan tilbydes.
 • Behandling i generel anæstesi tilbydes, hvis det skønnes fagligt nødvendigt.

Det tætte samarbejde med patientens nøglepersoner må prioriteres højt i behandlingsplanlægningen og i behandlingen, da patienten kan have svært ved at formulere sine problemer, ønsker og behov med hensyn til tandbehandling.

Behandling foregår enten lokalt i den kommunale specialtandpleje eller i den regionale specialtandpleje på Holstebro eller Viborg sygehus.

Børn og unge under 18 år, som er i den kommunale specialtandpleje, er tilknyttet de lokale Børne- og Unge tandklinikker, mens voksne specialtandplejepatienter går på Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg.

Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken.

For patienter indskrevet i Specialtandplejen, vil det regelmæssigt blive vurderet, ud fra patientens tandplejebehov og funktionsniveau, om patienten behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau. Det kan betyde, at patienten udvisiteres fra Specialtandplejen til f.eks. Omsorgstandplejen eller udskrives til privat praktiserende tandlæge. Patienter, som med udgangspunkt tilhører Specialtandplejen, men som f.eks. er tilknyttet Børn og Ungetandpleje eller Omsorgstandplejen, kan genhenvises til Specialtandplejen, såfremt det viser sig at patientens tandplejebehov ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodeses der.

Hvordan måles tandsundhed?

Sundhedsstyrelsens tandsundhedsdata beskriver caries - huller i tænderne - på 2 måder. DMF-S/def-s og cariessværhedszoner.

DMF-S/def-s er summen af huller (D/d), mistede (M/e) og fyldte (F/f) tandflader (S/s). DMF-S vedrører blivende tænder, og def-s bruges ved mælketænder.

Et barn, som har et DMF-S tal på nul, har altså ingen huller, ingen udtrukne og ingen fyldte tandflader pga. caries, mens en person med et højt DMF-S tal har en stor carieserfaring, dvs. mange huller, udtrukne eller fyldte tandflader.

DMF-S/def-s tallene kan benyttes til at:

 • udregne den gennemsnitlige carieserfaring hos forskellige aldersgrupper
 • vise fordelingen af cariesmængden hos en gruppe personer - f.eks. 15 årige (den absolutte cariesmængde fordeling)
 • at beregne cariestilvæksten, antallet af nye huller pr. år pr. barn.

DMF-S/def-s tal har været med i Sundhedsstyrelsens opgørelser siden 1972.

Cariessværhedszoner blev indført i 1977. Disse bruges til at beskrive, om man har caries og/eller cariesskader og i givet fald, hvor de er placeret i tandsættet.

Der opereres med 4 zoner:

Zone 1 = ingen caries/fyldninger
Zone 2 = caries/fyldninger på kindtændernes tyggeflader
Zone 3 = caries/fyldninger på tandflader ved tandmellemrummene i kindtænderne
Zone 4 = caries/fyldninger i fortænderne og på andre tænders tandflader, hvis de vender mod tungen, ganen eller kinderne, eller tænder trukket ud pga. caries.

Lidt om tandsundhedsstatistik

Danmark har et enestående statistisk materiale (SCOR systemet), der muliggør at børn og unges tandsundhed kan følges. Baggrunden er "Lov om børnetandpleje", der trådte i kraft i 1972. Samtidig blev der indført pligt til at indberette tandsundhedsdata (SCOR systemet) til Sundhedsstyrelsen hvert år.

Børnetandplejen og dermed det statistiske grundlag skulle ifølge loven indføres årgangsvis - startende med 1. klasse i 1972.

Der findes derfor et betydeligt statistisk materiale her i kommunen. Det har muliggjort, at tandsundhedsudviklingen løbende har kunnet følges.

Hvert års indberetninger til Sundhedsstyrelsen skal betragtes som et øjebliksbillede af tandsundheden hos børn og unge.

Det giver mulighed for at beskrive status for tandsundheden i et enkelt år.
Hvis man imidlertid har statistikker fra flere år, kan man vurdere den historiske udvikling ved:

 • at sammenligne øjebliksbillede (status) for forskellige børn fra samme aldersgruppe fra år til år eller med lidt større intervaller
 • at følge den samme gruppe børn over en tidsperiode
 • sammenligne tandsundhedsstatus blandt forskellige generationer af børn samt udviklingen hos den enkelte børnegruppe.

Herningmodellen - Tandplejens rolle

Herningmodellen - En styrket indsats

I Herning Kommune har vi en ambition om at være de bedste på området, for børn og unge i udsatte positioner. Derfor er det besluttet, at implementere programmet "Tættere på - godt på vej". Programmets målgruppe er børn, unge og deres familier i en social udsat position eller i risiko for at komme det.

Socialrådgivere med myndighed, sundhedsplejersker og PPR er organiseret i tværfaglige distriktsteams, der skal sikre et tæt samarbejde. Her drøftes og laves faglig sparring på fælles sager.

Hvert team er knyttet til en eller flere skoler og dagtilbud. De nye samarbejdsformer gør, at de oftere rykker ud for at sparre med lærer og pædagoger om de børn, der kan være bekymring for. Det tætte samarbejde sikrer forskellige og skærpede blikke på barnets situation og muliggør en tidlig forebyggelse og indsats.

Der er fokus på at udvikle og udnytte de ressourcer, der er i familie og netværk omkring barnet. Der holdes bl.a. inddragende netværksmøder, hvor alle, der spiller en rolle i barnets liv, kan deltage. Her kan deltagerne hver især få opgaver, som kan være med til at stabilisere og normalisere situationen for barnet eller den unge.

Samarbejdet foregår som en 6-kløver. I midten Socialrådgivere, Børne- og familiecentret og Hedebocentret, og i de 6 blade Sundhedsplejersker, Skoler, Dagtilbud, Tandplejen, Andre professionelle i Børn og Unge, samt CBF med pædagoger, psykologer, ergo'er, tale-høre.

Mindsettet og indsatstrappen:

Med afsæt i den eksisterende viden på området arbejdes både på normalområdet og det specialiserede socialområde ud fra tankegangen om, at alle børn, der befinder sig i socialt udsatte positioner, har ret til at leve et så almindeligt hverdagsliv som muligt.

 • Børn og unge har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være aktiv del af fællesskabet
 • Fokus på mestring og livsduelighed
 • Fokus på skolegang, da man ved, at uddannelse er en god beskyttelsesfaktor imod livet som social udsat
 • Tidlig opsporing og indsats
 • Mest mulig ansvar til familien og netværket
 • Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og netværket
 • Den nødvendige indsats på det rette tidspunkt
 • Ved langvarige anbringelser benyttes plejefamilier
 • Kortvarige anbringelser på døgninstitution, kan være nødvendige, men skal ses som en behandlingsindsats. På en institution kan man tilegne sig metoder og mestringsstrategier, men livet skal leves og trænes i hjemlige omgivelser.

Alle indsatser og tilbud rettet mod børn, unge og familier i socialt udsatte positioner eller i risiko for herfor kan placeres på Hernings indsatstrappe:

 • Indsatstrappen viser de forskellige typer af indsatser og tilbud i forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstanden til et almindeligt hverdagsmiljø. Jo højere placering op ad trappen, des mere indgribende ift. et almindeligt hverdagsliv. 
 • Hvad en indsats koster, har ikke indflydelse på, hvilken placering indsatsen har på trappen
 • Alle indsatstrin kan benyttes. Fx gerne starte på det øverste trin. Der skal blot være fokus på at bringe barnet/den unge mod et almindeligt hverdagsmiljø (ned ad trappen). Det handler om "Den rette indsats på det rette tidspunkt"
 • Ved langvarige anbringelser af børn og unge i socialt udsatte positioner anvendes plejefamilier. For børn og unge med funktionsnedsættelser kan anbringelse på institution være korterevarende, som en aflastnings-eller behandlingsindsats, men døgnanbringelser på institution kan også være længerevarende 

Trin 1:

Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme

Trin 2:

Forebyggelse

Trin 3:

Hjemmebaserede indsatser

Trin 4:

Anbringelse i slægt eller netværk

Trin 5:

Anbringelse i plejefamilie

Trin 6:

Anbringelse på institution

Tandplejens rolle

Tandplejen møder alle børn og unge fra omkring 8 måneders alderen og indtil de unge bliver 18 år. Dermed har Tandplejen en unik mulighed for nærkontakt med alle børn og mulighed for at kunne følge disse over lang tid.

Som offentlig ansat har Tandplejens personale en skærpet underretningspligt, dvs. at man er særlig forpligtet til at underrette kommunen om en evt. bekymring for et barn. Det betyder, at personalet i Tandplejen har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung har behov for særlig støtte. Som fagprofessionelle skal tandplejepersonalet holde øje med børnene, lytte til hvad de fortæller og handle i forhold til børns signaler på mistrivsel eller i forhold til børn, der beretter om overgreb og svigt.

Dental neglect

"Et bevidst fravalg af forældre eller barnets værge for at opsøge og gennemføre den nødvendige behandling for at sikre et acceptabelt niveau af oral sundhed, hvilket er essentielt for funktionsdygtigheden, samt fraværet af infektioner og smerter".

Dental neglect kan være vedblivende forsømmelser fra forældre i forhold til at opfylde barnets basale behov for tandbørstning. Det kan være gentagne udeblivelser, hvor den ansvarlige voksne bevidst fravælger besøget og ikke sørger for den nødvendige behandling for at sikre smertefrihed, fravær af infektioner og en acceptabel tyggefunktion.

Dental neglect kan bevirke vedvarende smerter fra tænderne, medføre fejlernæring, påvirke søvnen og dermed også barnets vækst. Det kan påvirke barnets selvværd, føre til isolation og medføre indlæringsvanskeligheder.

Dental neglect kan hænge sammen med en anden dysfunktion i barnets familie, og derfor vigtigt, at tandplejens personale er opmærksomme på de eventuelle tegn, de ser og hjælper med til at sikre, at familien får den hjælp og støtte, der er brug for.

Overgreb og vold

Det er vigtigt at tandplejens personale er opmærksomme på fysiske tegn på vold mod barnet. Blå mærker og andre skavanker er meget almindeligt hos børn og hyppigheden øges indtil de kommer i de første klassetrin. Hvis man som tandplejepersonale ser synlige, ualmindelige mærker på kroppen, så spørg barnet. Skriv i journalen, hvad er set og hørt.

Skaden bør vække bekymring, hvis der ikke er sammenhæng mellem den givne forklaring og skaden udseende. Skader på øre, nakke og hals, også kaldet "sikkerhedstrekanten" er ualmindelig ved et uheld:

Sikkerheds-trekanten

Tal med en kollega om din bekymring, eller få anonym rådgivning i BOF.

Drøftelser omkring barnet med navngivning må kun forekomme en gang uden forældrenes samtykke.

Område Nord:

Servicetelefon: 24 45 27 98
Skalmejeskolen, Sunds/Ilskov, Skolen på Sønderager; 10. kl. og talent klasse, Haderup, Hodsager, Feldborg Fri Børneunivers, Aulum-Hodsager, Aulum Kristne Friskole, Gullestrup, Midtjyllands Kristne Friskole

Område Syd:

Servicetelefon: 24 45 27 49
Engbjergskolen, Snejbjerg, Åmoseskolen, Højgårdsskolen, Lind, Sdr. Felding, Skarrild, Kibæk

Område Vest:

Servicetelefon: 40 10 57 87
Lundgårdskolen, Tjørring Skole, Brændgårdsskolen, Vinding, Ørnhøj, Kildebakke Skolen, Vildbjerg, Timring, Sinding-Ørre Midtpunkt skole

Område Øst:

Servicetelefon: 51 32 20 91
Herningsholm, Vestervang, Hammerum, Læringscenter Syd, Gjellerup

Akut underretning

I tilfælde af tegn på overgreb, skal der straks underrettes. Det eneste tidspunkt i forbindelse med underretninger, hvor forældrene ikke skal informeres er, hvis der er mistanke om at overgrebet er foregået i familien.

Se folderen "Truede børn - hvad gør jeg?"(pdf).

Tværfagligt samarbejde:

Socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR arbejder allerede tværfagligt i distrikterne og samarbejder med skoler og dagtilbud. Flere faggrupper samarbejder tværfagligt i Børn og Unge i de indsatser vi i Herning kommune tilbyder/udfører.

Tandplejen har et stærkt ønske om at blive en aktiv medspiller i det tværfaglige samarbejde og at vores kollegaer i Herning Kommune kan se os som sparrings-partnere. Tandplejens personale har gode forudsætninger for at bidrage til den tidlige opsporing, i form af observationer af intra- og ekstraorale tilstande, samt barnets trivsel og opførsel.

Der arbejdes fortsat på udvikling af det tværfaglige samarbejde.

Digital tilgængelighed

PDF-filen "Truede børn - hvad gør jeg?" er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.