Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Specialtandpleje

Spec-tandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der pga. psykisk eller fysik funktionsnedsættelse vanskeligt eller umuligt kan benytte tandpleje i Børne- og Ungetandplejen eller hos praktiserende tandlæge. Det kan være i længere perioder eller permanent.

Specialtandplejen i Herning Kommune fungerer i et samarbejde med Region Midt. Herning Kommune har myndighedsforpligtigelsen, mens regionen er forpligtet til at stille det fornødne antal behandlingspladser til rådighed, for patienter, der ikke kan behandles lokalt. Inden 1. maj indsendes bestilling af behandlingspladser for det kommende kalenderår, samt en oversigt over det skønnede forbrug for de følgende år. Der indgås en skriftlig aftale for hvert kalender år, af denne fremgår hvad bestillingen omfatter, prisen, samt en nærmere beskrivelse af ydelsernes omfang. For personer over 18 år, har kommunen mulighed for at opkræve egenbetaling op til en maksimal grænse, der fastsættes af Indenrigsministeriet. Ved årets udgang sendes regning til patienterne svarende til de ydelser, der er leveret i løbet af året.

Der gives ikke tilskud til transport, dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter Social- og Pensionslovene.

Målgruppe

Målgruppen er sindslidende og udviklingshæmmede samt visse personer med cerebral parese, autisme og andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. sklerosepatienter. Det forudsættes at patienten har en så væsentlig funktionsnedsættelse at vedkommende er afhængig af andres hjælp.

Patienter, der lider af tandlægeangst, hører ikke til målgruppen, med mindre patienten tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Dog kan indlagte psykisk syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, komme i nødbehandling eller anden begrænset behandling i Specialtandplejen.

Henvisning til Specialtandplejen:

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Det kan f.eks. være egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Patienter kan ikke henvises til Specialtandplejen pga. økonomiske forhold.

Link til henvisningsblanketten

Henvisningen sendes til Herning kommunale Tandplejes Voksentandpleje, vedlagt alle relevante oplysninger, evt. i form af journaludskrift. Blanketten sendes via sikkermail, hvis afsenderen har en sikkermail. I modsat fald skal ansøgningen skrives ud og sendes med posten til Voksentandplejen, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning.

Visitation til Specialtandplejen

Den kommunale tandpleje vurderer, efter modtagelse af henvisningsblanketten, om betingelserne for tilbud om specialtandpleje er til stede og indkalder patienten til en visitation. Visitationen vil foregå på Voksentandplejens klinik, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning

Den årlige egenbetaling for deltagelse i Specialtandplejen er maksimalt 1.895 kr. (2017). Beløbet reguleres en gang om året. Tilbuddet omfatter al tandbehandling og forebyggelse, der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er et nødvendigt behov og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i generel anæstesi, såfremt det skønnes fagligt nødvendigt.

For børn og unge under 18 år, som hører under Specialtandplejen er der ingen egenbetaling.

Specialtandplejens indhold og tilbud:

  • Almen og individuel forebyggelse, inklusiv hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af de nøglepersoner, som er omkring patienten (pårørende, støtte-/kontaktpersoner, sygepleje- eller pædagogisk personale)
  • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
  • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger for at sikre funktionen, under hensyntagen til den enkeltes tilstand. Større behandlinger som kroner, broer og implantater kan tilbydes.
  • Behandling i generel anæstesi tilbydes, hvis det skønnes fagligt nødvendigt.

Det tætte samarbejde med patientens nøglepersoner må prioriteres højt i behandlingsplanlægningen og i behandlingen, da patienten kan have svært ved at formulere sine problemer, ønsker og behov med hensyn til tandbehandling.

Behandling foregår enten lokalt i den kommunale specialtandpleje eller i den regionale specialtandpleje på Holstebro eller Viborg sygehus.

Børn og unge under 18 år, som er i den kommunale specialtandpleje, er tilknyttet de lokale Børne- og Unge tandklinikker, mens voksne specialtandplejepatienter går på Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg.

Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken.

For patienter indskrevet i Specialtandplejen, vil det regelmæssigt blive vurderet, ud fra patientens tandplejebehov og funktionsniveau, om patienten behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau. Det kan betyde, at patienten udvisiteres fra Specialtandplejen til f.eks. Omsorgstandplejen eller udskrives til privat praktiserende tandlæge. Patienter, som med udgangspunkt tilhører Specialtandplejen, men som f.eks. er tilknyttet Børn og Ungetandpleje eller Omsorgstandplejen, kan genhenvises til Specialtandplejen, såfremt det viser sig at patientens tandplejebehov ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodeses der.