Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Omsorgstandpleje

Oms-tandpleje

Kommunen har pligt til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Målgruppe

Oprindeligt var målgruppen defineret som personer, der bor på plejehjem og personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere. Men tilbuddet omfatter også udviklingshæmmede og sindslidende voksne borgere med ringe egenomsorg, der ikke i tilstrækkeligt omfang - på eget initiativ - er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud i praktiserende tandlæge og hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling (Specialtandplejen).

Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje, men som efter tandlægefaglig vurdering skønnes at have behov for et specialiseret tandplejetilbud, skal visiteres til Specialtandplejen.

Visitation

Visitator fra Visitationsenheden i Herning kommune står for at visitere til omsorgstandplejen.

Henvendelse: Visitationsenheden, Torvet 5, 7400 Herning. Tlf.: 96 28 44 60 e-mail: Visitator.sec@herning.dk

Dog kan unge med fysisk eller psykisk handicap/nedsat funktionsevne, der ikke kan udnytte tandpleje hos privat praktiserende tandlæge, visiteres direkte fra Børne- og Ungetandplejen, når de fylder 18 år.

Endvidere kan voksne, der er tilknyttet Specialtandplejen visiteres til Omsorgstandplejen efter en tandlægefaglig og individuel vurdering.

Borgere bliver kontaktet snarest og inden 1 måned efter tilmelding til omsorgstandplejen og tilses ved tandplejens førstkommende besøg på plejecenteret. Evt. akutte gener afhjælpes hurtigst muligt.

Det koster årligt 510 kr. (2017) at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Omsorgstandplejens indhold og tilbud:

  • Almen og individuel forebyggelse, inklusiv hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af hjælpepersonale
  • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
  • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, for at sikre funktionen, under hensyntagen til den enkeltes tilstand.

Omsorgstandplejen omfatter som udgangspunkt almindelige tandbehandlinger som f.eks. fyldninger og aftagelige proteser. Behandling som udelukkende har kosmetisk sigte samt kroner og broer tilbydes ikke.

Omsorgstandpleje sker ud fra en tandlægefaglig helhedsvurdering af borgerens ønske om behandling, mulighederne for behandling samt mulighederne for at bevare et godt behandlingsresultat.

  • I eget hjem tilbydes primært udredende besøg, forebyggende tandpleje, protese behandling og mindre nødbehandlinger
  • I Omsorgstandplejens klinikrum på plejecentre kan mange behandlinger udføres f.eks. fyldninger, tandrensninger, protesebehandlinger samt tandudtrækninger såfremt der foreligger røntgenbilleder og tandudtrækningen vurderes helt ukompliceret.
  • På Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg kan de fleste behandlinger udføres.

Såfremt det pga. behandlingens karakter eller af hygiejniske hensyn er nødvendigt, tilbydes behandling på en af Tandplejens klinikker. Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken. Endvidere forventer vi ved behandling på klinik, at patienten ledsages af personale eller en pårørende, som kan støtte og lifte til behandlingsstolen samt hjælpe med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin mm.