Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Sunde tænder er ikke bare en selvfølge

forsiden

En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet.

Herning Kommunale Tandpleje har gennem mange år arbejdet målrettet med opsøgende, forebyggende og behandlende tandplejetilbud tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov.

Tandplejen har kunnet dokumentere indsatsen med stadig bedre resultater i form af bedre tandsundhed og med en tilslutningsprocent tæt på 100.

Hovedparten af Børne- og Ungegruppen 0-18 år, har i dag fortsat en stigende tandsundhed, og den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje har vist sig, at være en effektiv model til at opnå de gode sundhedsresultater.

Men der kan konstateres, at tandplejen, på trods af sin succes, er udfordret i forhold til den gruppe af børn og unge, der ikke med nuværende sundhedsfremmende metoder lærer at tage vare på egen mundhygiejne og tandsundhed, og der ses en tydelig polarisering i Børne- og Ungegruppen.

Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme "de sidste" til gode gennem en særlig og støttende indsats. De værdier, der har været bærende for opbygningen af den kommunale Børne- og ungdomstandpleje kan og skal fortsat bruges til at forme et bedre tandplejetilbud til "de sidste", hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller børn og unge med særlige odontologiske behov.

Sundhedsplan 2017-2022

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje målsætter frem til 2022 og beskriver tandplejens lovbestemte målgruppe Børn og Unge 0-18 år samt de voksne borgere, der er omfattet af Omsorgstandplejen og Specialtandplejen.

Målet er, at medvirke til mest mulig sundhed for de bevilligede midler og, at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.

Sundhedsplanen er opbygget efter målgrupper inddelt efter alder (0-3 årige, 4-6 årige 7-14 årige og så videre). For hver målgruppe beskrives delmål som tandsundhedsmål, mål for viden, holdning og færdigheder.

For hver målgruppe er ydelsen delt i basisydelser og behovsydelser. Basisydelserne tilbydes alle tandplejens brugere og skal give forbedret tandsundhed til hele målgruppen.

Behovsydelsen tilbydes til grupper/individer med større risiko for udvikling af tand-sygdomme. Behovsydelserne skal tilstræbe at fjerne ulighed og sikre større lighed i tandsundhed hos tandplejens målgruppe.

De faglige kvalitetsmål og kvalitetsstandarder er beskrevet sidst i Sundhedsplanen.

For at nå vores mål evaluerer vi hvert år tandsundhedsudviklingen i Herning Kommune. Konklusionerne bruger vi til løbende justering af vore aktiviteter.

Hvert 5. år er det relevant at foretage en mere samlet beskrivelse for at se, om vi når vores mål og for at vurdere nye udviklingstendenser.

Det lange seje træk

Det kræver en stor faglig viden, omstillingsparathed, menneskelig indsigt og højt engagement hos hele tandplejepersonalet at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er ingen tvivl om, at det kun er igennem det lange seje træk, at vi er nået hertil, og det kun er gennem en fortsat og varig indsats, at det fremover vil være muligt at bevare de gode resultater.

Shahram Khorami
Overtandlæge