Tilbage

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Her finder du vores beredskabsplan om vold og overgreb på børn.

Vi har en plan for, hvordan vi forebygger, opsporer og håndterer mistanke om omsorgssvigt af børn og unge. Det gælder også mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen er rettet til de medarbejdere, der arbejder med børn i Herning Kommune. Du kan også finde planen på vores Intranet for medarbejdere.

Det er lovpligtigt at have og offentliggøre planen (serviceloven § 19. stk. 4).

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Beredskabsplanen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender og anvender Herning Kommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Formålet er, at sikre vi handler hurtigt på situationer, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn.

Beredskabsplanen blev godkendt på Børne- og Familieudvalgets mødet 6. marts 2019, pkt. 25.


Ifølge servicelovens § 154 har alle borgere en pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til, at et barn, fra forældre eller andre opdrageres side, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153, som går forud for tavshedspligten.

Underretningspligten er personlig og skal i udgangspunktet være skriftlig.
Vær opmærksom på, at den personlige underretningspligt gælder uanset faglige uenigheder.


Herning Kommune:

Center for Børn og Forebyggelse, Torvet, 7400 Herning, tlf.: 96 28 63 05  -  bed om vagten.

Midt- og Vestjyllands Politi:

Tlf.: 114


Tegn og signaler

Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Jo tidligere det opdages, at et barn er udsat for et overgreb, jo bedre er prognosen for at barnet ikke får svære traumer og senfølger af disse hændelser.

Det findes ingen facitliste for tegn og signaler på vold og seksuelle overgreb. Børn har forskellige måder at reagere på. Ændrer et barn pludselig adfærd psykisk eller socialt, kan det skyldes, at der er sket noget voldsomt i barnets liv. Det kan være et signal om vold og seksuelle overgreb, men det kan også være et signal om andre former for mistrivsel.

Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle samfundslag og i alle familier.

Hvad ser jeg?

I mange af de tilfælde, hvor der er mistanke om, eller er konstateret seksuelt misbrug, har barnet eller den unge ofte gennem kortere eller længere tid haft en symptomudvikling. Der kan være tale om fysiske, psykiske eller sociale symptomer, som i mange tilfælde har været uforståelige for omgivelserne.

Eksempler på symptomer kan være:

 • Ændret adfærd
 • Påfaldende seksualiseret kontaktform og reaktionsmønster
 • Umotiveret gråd - angstreaktioner
 • Søvnløshed - mareridt
 • Uforklarlige sygdomsbilleder eller somatiske klager f.eks. mavepine, hovedpine, urinvejsinfektioner o.l.
 • Manglende koncentration
 • Tristhed - depression
 • Destruktiv adfærd
 • Aggressivitet - raseri
 • Påfaldende påklædning og kropsattitude
 • Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person
 • Fysiske tegn, fx blå mærker og brændemærker samt rifter, sår, udflåd, blødninger og klamydia
 • Spiseforstyrrelse
 • Ufrivillig vandladning og/eller afføring
 • Enten udad reagerende adfærd eller adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning
 • Lavt selvværd
 • Selvdestruktiv adfærd/cutting

Selv om du oplever flere af de nævnte symptomer hos barnet, er det ikke ensbetydende med, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb.

Hvad gør jeg her-og-nu?

Får du mistanke om, at et barn er eller har været udsat for seksuelle overgreb, er det meget vigtigt, at du:

 • Bevarer roen
 • Ikke begynder at udspørge barnet
 • Forholder dig sagligt til barnets adfærd og reaktioner, og hvad barnet eventuelt fortæller dig
 • Noterer dig barnets eventuelle adfærd og reaktioner samt barnets eventuelle udsagn så korrekt som muligt
 • Snarest kontakte Center for Børn og Forebyggelse tlf. 96 28 63 05 eller politiet tlf. 114. Du vil få sparring og vejledning af rådgiverne/politiet, og I vil aftale, hvad det næste skridt skal være i sagen. Er du ansat i Herning, skal du koordinere med din nærmeste leder.

Hvis mistanken om seksuelle overgreb er rettet mod en eller begge forældre eller en anden person i barnets hjem eller daglige omgivelser, må du

under ingen omstændigheder

drøfte din mistanke med nogle af disse personer uden først at have rådført dig med kommunen eller politiet.
Der skal altid sendes en underretning med en så konkret beskrivelse som muligt.

Hvis du er i tvivl,

Er du altid velkommen til at ringe til Center for Børn og Forebyggelse tlf.: 96 28 63 05.


Herning kommunes interne beredskabsplan ved henvendelser til Center for Børn og Forebyggelse om vold og/eller seksuelle overgreb.

Overordnet mål: Sikring af barnet i nye og eksisterende sager

Underretningen bliver hos modtagende rådgiver (evt. akutvagten) indtil opgaven evt. kan overdrages til en anden rådgiver. Er det en ny sag, lægges den til fordeling hos teamleder men modtagende rådgiver har handlepligten indtil sagen er fordelt.
Vær opmærksom på, at såfremt oplysningen indkommer som eksempelvis mail, tlf. samtale osv. skal den altid oprettes som en underretning.

Trin 1

Tjek oplysninger i eksisterende og arkiverede sager.

Er der tidligere oplysninger om vold og/eller seksuelle overgreb?

Indhent yderligere informationer om barnet hvis nødvendigt:

 • Uden samtykke jf. RSL § 11c og SSD-samarbejde jf. SEL § 49a samt SEL §49b
 • I eksisterende sager med indsats noteres særskilt, at underretningen er vurderet af anden rådgiver jf. SEL § 155a stk. 1. Har man akutvagten og der indgår en underretning på egen sag, laver bagvagten vurderingen (second opinion) såfremt der er iværksat en foranstaltning.

Underretningen vurderes "grøn", "gul" eller "rød". Vurderes den "grøn" eller "gul" overvejes det om den skal på "Vold og andre overgreb". Vurderes den rød, gå til trin 2. Åbenlyse sager der altid skal vurderes "rød" er bl.a. når der er fysiske mærker, hvis barnet eller andre fortæller detaljeret om vold/seksuelle overgreb eller hvis der er oplysninger om grov vold/seksuelle overgreb eksempelvis med brug af instrumenter.

Trin 2

Drøft sagen med teamleder.

Tag stilling til:

 1. Er barnet i sikkerhed lige nu?
 2. Vurdering af bekymringsgrad. Eksempelvis kan der tages udgangspunkt i børnelinealen.
 3. Er volden/overgrebet sket inden for 72 timer - opmærksomhed på sikring af bevismateriale.
 4. Kontakte politiet med vores bekymringsgrad - evt. politianmeldelse?
 5. Børnesamtale jf. SEL § 155a stk. 2. Såfremt der er noget der taler imod afholdelse af børnesamtale inden for 24 timer, skrives en konkret beskrivelse af dette i DUBU. Inddrag forældremyndighedsindehavere, hvis der ikke er mistanke til dem som krænkere.
 6. Noter faglig vurdering og næste skridt i sagen.

Trin 3

Politisamarbejde.

Ved seksuelle overgreb eller vold kontaktes visitationsgruppen ved Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 61 90 00 11. Politiet vurderer om barnet skal politiafhøres. Anmeldelse skal ske skriftligt til mvjyl-visitation@politi.dk. Oplys: navn, CPR-nr. og adresse på forældremyndighedsindehavere; baggrund for underretningen; kort beskrivelse af kendskab til familien herunder oplysninger i forbindelse med samarbejdet med forældrene, barnets egne udsagn (referat fra børnesamtalen) samt kontaktoplysninger til rådgiver. Vær opmærksom på at beskrive faktiske oplysninger og undgå vurderinger.
- Udveksling af oplysninger med politi og Børnehus Midt jf. SEL § 49b.

Trin 4

Efter afholdt børnesamtale vurderes det, hvorvidt det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte, at der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50 på baggrund af faglig vurdering. Når det er muligt, partshøres forældermyndighedsindehaver inden der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse, men i særlige tilfælde (som ved mistanke om vold og overgreb) tilsidesættes reglerne om partshøring før der træffes afgørelse.
Når et barn eller ung har været udsat for overgreb, eller der er mistanke herom, kontaktes Børnehus Midt, Afdeling Herning jf. SEL § 50b.
Børnehus Midt yder konsultativ vejledning i tilfælde hvor der er vagt mistanke om overgreb. Børnehus Midt kan kontaktes på tlf.: 89 40 11 00. Formålet med samtalen er at afklare sagens videre forløb eller faglig sparring.
Ved opstart af sag udfyldes opstartsskema som sendes til boernehusmidt@aarhus.dk. Opstartsskema samt kriterier for hvornår en sag er en børnehussag kan findes her: http://www.bornehus-midt.dk/
Tilbagemelding til professionel underretter om, hvorvidt der er iværksat § 50 eller foranstaltning jf. SEL § 155b stk. 2.

Trin 5

Såfremt mistanken retter sig mod en krænker i familien sikres barnet i samarbejde med politiet og Børnehuset. Politiet tager stilling til orientering af forældrene. Det er vigtigt, at vi giver vores faglige vurdering til kende omkring sikring af barnet, således der ikke går for lang tid inden videoafhøring.
Eventuelle tiltag:

 • Udarbejdelse af sikkerhedsplan
 • Privat aftale om placering i netværket i op til tre mdr.
 • Anbringelse m./samtykke jf. SEL § 52.3.7
 • Anbringelse u./samtykke v./formandsbeslutning jf. SEL § 75.

Kontakt din teamleder, hvis du har brug for psykologisk førstehjælp.


Kontaktinfo

Kitta Jeanette Andersson Kvick
Assistent
Tlf.: 96286340
Send e-mail til cbfkj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.