Klager vedrørende genanvendelse af forurenet jord og restprodukter

Det er muligt at klage over en afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen, samt visse klageberettigede myndigheder og organisationer.

Klagen skal rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Du klager via Klageportalen, som du kan læse mere om under punktet 'Klageportalen'.