Tilbage

Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

Lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning
Klagefristen på denne sag udløber 14. juni 2018

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal.

Se Lokalplan for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 11.C12.5

Du skal bruge den digitale klageportal, når du klager til Planklagenævnet og til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Log ind på portalen via borger.dk eller virk.dk - og brug dit NemID.

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge portalen. Læs mere under 'dispensation fra Klageportalen'.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.