Tilbage

Bolig, institutions og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

Lokalplan nr. 51.B16.2 for Bolig, institutions og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg
Klagefristen på denne sag udløber 14. juni 2018

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et attraktivt boligområde med tæt/lav og åben/lav bebyggelse, at en del af lokalplanområdet kan anvendes til institutions- og serviceformål, lettere erhverv

Se Lokalplan for Bolig, institutions og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 51.B16.2

Du skal bruge den digitale klageportal, når du klager til Planklagenævnet og til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Log ind på portalen via borger.dk eller virk.dk - og brug dit NemID.

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge portalen. Læs mere under 'dispensation fra Klageportalen'.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.