Tilbage

Vandløbsrestaurering af Fuglkjær Å

En restaurering af Fuglkjær Å er nu sendt til høring. Åen løber nord for Ørnhøj nær Præstbjerg Plantage.
Høringsfristen løber til 31. august 2018

Formålet med en restaurering af Fuglkjær Å er at skabe bedre gyde- og vækstområder for åens fisk og smådyr. I alt 15 gydebanker er beskrevet i projektet.

Restaureringsprojektet omfatter en strækning på 7 kilometer.

Se høringsmaterialet for Fuglkjær Å.

Læs projektbeskrivelsen for de planlagte indsatser.

Det er vandløbsloven, der ligger grund til de afgørelser, vi træffer om restaurering af vandløb.

Lovgrundlaget er vandløbslovens § 82, § 84 stk. 1, nr. 1-3 samt stk. 4. 

Du kan, hvis du er berettiget til det, klage over afgørelser om restaurering af vandløb. Det gør du til Miljø- og Fødevarklagenævnet.

Hvem kan klage?

De, der kan klage er:

  • den part, som afgørelsen er rettet til
  • enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke bruges, før fristen for at klage er løbet ud. Hvis en klage er indgivet i tide, har den opsættende virkning for afgørelsen, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.


Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.