Tilbage

Lovliggørelse af støjvold i Ljørring

Vejdirektoratet har søgt om at få lovliggjort en støjvold, der indeholder lettere foruret jord.
Klagefristen løber til 28. august 2018

Kommunen har givet en såkaldt lovliggørende tilladelse efter §19 i  Miljøbeskyttelsesloven. Det er Vejdirektoratet, der har fået tilladelsen, da de har indbygget lettere forurenet jord i støjvold ved Ljørring by.

Jorden ligger ikke i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser eller hvor vandværker indvinder vand. 

Se §19 tilladelsen givet til Vejdirektoratet.

Det er muligt at klage over en afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen, samt visse klageberettigede myndigheder og organisationer.

Klagen skal rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Du klager via Klageportalen, som du kan læse mere om under punktet 'Klageportalen'.


Du skal bruge den digitale klageportal, når du klager til Planklagenævnet og til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Log ind på portalen via borger.dk eller virk.dk - og brug dit NemID.

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge portalen. Læs mere under 'dispensation fra Klageportalen'.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Jannie Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96288029
Send e-mail til bjgjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.