Tilbage

Ny vandboring på Timlundvej i Stakroge

Vi har givet lov til, at der må laves en ny vandboring på Timlundvej 5A i Stakroge.
Klagefristen udløber 05. maj 2017

Der vil højst blive boret 50 meter under terræn.

Tilladelsen til at lave en boring gælder frem til 1. april 2018. Når boringen er lavet, skal der søges om tilladelse til at indvinde grundvand.

Se tilladelsen til den ny boring på Timlundvej 5A.

Det står i §80 i Vandforsyningsloven, at du kan klage over vores afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du kan læse mere om under punktet 'Klageportalen'.

Ansøgeren får besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en tilladelse, som bliver givet efter §§20, 21 eller 26 i Vandforsyningsloven, har normalt opsættende virkning (§78). Natur- og Miljøklagenævnet kan dog bestemme noget andet.

Ifølge §81 i Vandforsyningsloven kan afgørelserne prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

VVM-afgørelser

Samtidig med en tilladelse efter §§20, 21 og 26 til ny eller større indvinding af vand, meddeler vi en VVM-afgørelse. Det gør vi i henhold til Planloven.

I henhold til Planlovens §58, stk. 1, nr. 4 er det kun retlige spørgsmål ved VVM-afgørelsen, du kan klage over. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af planlovens og VVM-bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens behandling.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Ifølge Planlovens §62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. En sag skal i givet fald anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er blevet offentliggjort.

Kontaktinfo

Thomas Gad
Geolog, miljømedarbejder inden for grundvand
Tlf.: 96288065
Send e-mail til bjgtg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.