Tilbage

VVM-screening, Røddinglundvej 13, Vildbjerg

Der er søgt om skovrejsning på Røddinglundvej 13, Vildbjerg
Klagefristen udløber 05. maj 2017

Der er søgt om skovrejsning på cirka 7,7 ha på Røddinglundvej 13, Vildbjerg. Området er udpeget som uønsket skov ifølge kommuneplanen. Der gives lov til skov, fordi det ikke strider mod formålet med udpegningen.

 

Se VVM-screeningen her

Du skal bruge den digitale klageportal, når du klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Log ind på portalen via borger.dk eller virk.dk - og brug dit NemID.

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge portalen. Læs mere under 'dispensation fra Klageportalen'.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.