Tilbage

De endelige Natura 2000 handleplaner er vedtaget

Vi har vedtaget de endelige Natura 2000 handleplaner for perioden 2016 - 2021 i Herning Kommune.
Klagefristen udløber 17. maj 2017

Der er tale om vedtagelse af følgende Natura 2000-handleplaner:

  •  40. Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder
  •  64. Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede
  •  67. Borris Hede
  •  68. Skjern Å
  •  75. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage
  •  225. Ovstrup Hede med Røjen Bæk

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til de offentliggjorte udkast til handleplaner, som på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere.

Se den endelig afgørelse om vedtagelse af Natura 2000 handleplaner

Klagevejledning

Afgørelsen om vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000-områderne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der sker efter miljømålslovens regler om klage over den kommunale handleplan, jf. § 53 stk. 1.

Det betyder, at der kan klages over afgørelsen for så vidt angår handleplanernes indhold og tilvejebringelse.

Planerne kanpåklages enkeltvis eller samlet.

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.